Bản Tóm Tắt Đơn Giản Về Con Đường Cứu Rỗi Của Thượng Đế

Tôi Cần Được Cứu Rỗi Không?
Thượng Đế thánh khiết. Không tội lỗi nào vào trong sự hiện diện của Ngài, vì “sự công bình và ngay thẳng làm nền của ngôi Ngài” (Thi Thiên 97:2).

Con người đầy tội lỗi. “Vì mọi người đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời” (Rôma. 3:23).

Tội lỗi phân rẽ con người và Thượng Đế. “Nhưng ấy là sự gian ác các ngươi làm xa cách mình với Đức Chúa Trời, và tội lỗi các ngươi đã che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi” (Eâsai 59:2).

Con người không thể tự cứu mình được. “Vì chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật pháp mà sẽ được xưng công bình trước mặt Ngài, vì luật pháp cho người ta biết tội lỗi” (Rôma 3:20).

Tôi Có Thể Được Cứu Rỗi Không?

  1. Thượng Đế đã ban Con Trai của Ngài làm Cứu Chúa của bạn. “Nầy, sự yêu thương ở tại đây: ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta, và sai con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta” (I Giăng 4: 10).
  2. Cứu Chúa hằng sống mời những tội nhân tiếp nhận Ngài. “Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ” (Mathiơ 11:28).
  3. Sự tha thứ tội lỗi và sự cứu rỗi có thể là của bạn ngày hôm nay. “Vả, Đấng christ vì tội lỗi chịu chết một lần, là Đấng Công Bình thay cho kẻ không công bình, để dẫn chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời” (I Phierơ 3: 18).

Làm Thế Nào Tôi Được Cứu Rỗi?

  1. Hãy thỏa thuận cùng Đức Chúa Trời rằng bạn là tội nhân lạc mất không thể tự cứu mình được. “Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết” (Rôma 5:8).
  2. Hãy tin rằng Đức Chúa Giê Xu Christ đã chết vì tội lỗi của bạn và mời Ngài làm Cứu Chúa của bạn. “Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái của Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài” (Giăng 1:12).
  3. Hãy xưng Đức Chúa Giê Xu Christ trước mọi người. “Vì nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Giê Xu ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu” (Rôma 10:9).

“Quả thật, quả thật, Ta nói cùng các ngươi, ai nghe lời Ta mà tin Đấng đã sai Ta, thì được sự sống đời đời, và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống” (Giăng 5:24).

Do Lê Ái Huệ chuyển ngữ.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s