Bạn Được Tái Sanh Chưa?: Kinh Thánh Thật Sự Dạy Điều Gì

Một vị lãnh đạo tôn giáo người Do Thái có tên là Ni-cô-đem đã viếng thăm Chúa Giê-du một lần nọ. Giống như nhiều người, Ni-cô-đem đã nghĩ rằng đời sống tốt lành của ông ta sẽ cho ông ta một ngôi nhà trên Thiên Đàng khi ông ta chết. Hãy tưởng tượng xem ông ta đã cảm thấy thế nào khi Chúa Giê-xu đã nói với ông ta rằng, “nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời” (Giăng 3:3).

Chúa Giê-xu đã giải thích với Ni-cô-đem rằng sự sanh mới là một sự thay đổi tâm linh mà chỉ có thể mang tới được bởi Thượng Đế. Ngay lúc mà một tội nhân lạc đường thú nhận về những tội lỗi của anh ta và tin vào Chúa Giê-xu như chỉ một Người mà có thể cứu anh, thì anh ta được tái sanh. Thượng Đế ban cho anh ta một nguồn tự nhiên tâm linh mà anh ta có thể hiểu và vui mừng những việc làm của Thượng Đế.

Điều mà Chúa Giê-xu đã nói với Ni-cô-đem 2000 năm về trước thì cũng đúng đối với ngày hôm nay. Chúng ta có thể cố gắng sống một cuộc đời tốt lành, đi nhà thờ, hay tham gia vào những hoạt động đáng ngợi khen, nhưng chúng ta vẫn phải được “tái sanh” để làm một thành viên trong gia đình của Thượng Đế.

Bạn có được tái sanh chưa? Đây là câu hỏi quan trọng nhất của cuộc đời, bởi vì câu trả lời sẽ tác động tất cả đời sau của bạn.

Làm thế nào chúng ta biết rằng chúng ta được tái sanh? Kinh Thánh liệt kê ra sáu đặc tính trong sách Giăng nhất. Đây không phải là những đòi hỏi để được tái sanh nhưng là những kết quả của Thượng Đế làm việc trong cuộc đời của chúng ta.

Không Có Sự Phạm Tội Theo Thói Quen

Đầu tiên: “người không thể phạm tội được, vì đã sanh bởi Đức Chúa Trời” (1 Giăng 3:9).

Người Cơ Đốc thật không làm tội theo thói quen bởi vì anh ta muốn làm vui lòng Đức Chúa Trời của anh ta. Mặc dù anh ta không gần với sự toàn diện, anh ta biết rằng “nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới” (2 Cô-rinh-tô 5:17). Nếu anh ta phạm tội, anh ta có thể thú tội và “thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta” (1 Giăng 1:9).

Niềm tin vào Đấng Christ

Thứ nhì: “Ai tin Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ, thì sanh bởi Đức Chúa Trời” (1 Giăng 5:1).

Một người được tái sanh tin rằng Chúa Giê-xu Christ là Con bất diệt của Thượng Đế. Ngài là Người gởi xuống bởi Thượng Đế là Cha để trả cho hình phạt vì tội lỗi của con người bằng sự chết của Ngài trên Thập Tự Giá. Sự sống lại của Ngài từ sự chết vào ngày thứ ba là bằng chứng mà Ngài có thể tha thứ chúng ta và mang chúng ta vào tình bằng hữu với Cha. Chúa Giê-xu nói, “Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha” (Giăng 14:6).

Một Cơ Đốc Nhân được-tái-sanh không chỉ biết những sự thật về Chúa Giê-xu Christ, nhưng anh ta giao phó đời sống anh ta cho Ngài như là Đấng Cứu Rỗi và Đức Chúa Trời.

Con dân của Thượng Đế không phụ thuộc vào nhà thờ của anh ta, những việc làm tốt hay mục sư của anh ta để mang đến cuộc sống đời đời cho anh. Kinh Thánh nói rằng, “Nhưng hễ ai đã nhận Ngài (Chúa Giê-xu Christ), thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài” (Giăng 1:12).

Thực Hành Sự Công Bình

Thứ ba: “người nào làm theo sự công bình, ấy là kẻ bởi Ngài mà sanh ra” (1 Giăng 2:29).

Đấng Christ là một biểu tượng của Cơ Đốc Nhân cũng như là Đấng Cứu Rỗi. Chúa Giê-xu nói với những môn đồ của ngài rằng, “Nếu các ngươi yêu mến ta, thì giữ gìn các điều răn ta” và “Ví thử các ngươi làm theo điều ta dạy, thì các ngươi là bạn hữu ta” (Giăng 14:15; Giăng 15:14).

Một Cơ Đốc Nhân chân chính thì sống để làm vui lòng Cha thiên đàng của anh ta và cố gắng tránh những điều mà Thượng Đế ghét.

Tình Yêu Thương Đối Với Những Cơ Đốc Nhân

Thứ tư: “Chúng ta biết rằng mình đã vượt khỏi sự chết qua sự sống, vì chúng ta yêu anh em” (1 Giăng 3:14).

Giống như Chúa Giê-xu, là con của Thượng Đế yêu thương mọi người kể cả những kẻ thù của Ngài; nhưng Ngài cũng có một tình yêu đặc biệt dành cho những người mà cũng là những người có đức tin vào Thượng Đế. Họ có thể khác biệt với Ngài về chủng tộc, cá tính và giáo phái, nhưng họ tất cả đều là những thành viên của cùng một gia đình. “Vả, lời rao truyền mà các con đã nghe từ lúc ban đầu, ấy là chúng ta phải yêu thương lẫn nhau” (1 Giăng 3:11).

Khắc Phục Cám Dỗ Của Thế Gian

Thứ năm, “vì hễ sự gì sanh bởi Đức Chúa Trời, thì thắng hơn thế gian” (1 Giăng 5:4).

Người mà được tái sanh thì không theo tiểu chuẩn có-bao-giờ-thay-đổi đúng và sai của thế gian. Anh ta không màng tới chống đối là những con đường của thế gian, bởi vì anh ta tìm đến sự ca ngợi Chúa nhiều hơn là của con người và sợ chống Chúa hơn là chống lại con người.

Giữ Lấy Chính Mình Được Trong Sạch

Thứ sáu, ” nhưng ai sanh bởi Đức Chúa Trời, thì tự giữ lấy mình” (1 Giăng 5:18).

Một người được tái sanh thì sẽ cố gắng không chỉ tránh tội lỗi, mà còn tránh bất cứ điều gì mà dẫn tới nó. Anh ta giống như một chiến sĩ trong vùng của kẻ thù luôn tiếp tục canh phòng. Anh ta biết anh không thể ngăn chận sự cám dỗ khỏi tới, nhưng bằng sự hiểu biết Lời Chúa và qua sự cầy nguyện mà anh ta không thể chối từ nó.

Sự Kiểm Nghiệm

Có sáu dấu hiệu về sự tái sanh của Cơ Đốc Nhân. Mỗi một đặc điểm này có thể không rõ ràng như nhau trong cuộc đời bạn. Nhưng nếu bạn được tái sanh, Thượng Đế sẽ phát huy những đặc điểm này trong bạn. Bạn có được tái sanh không?

Nếu bạn chưa bao giờ được tái sanh hay là bạn chưa chắc điều đó, bạn có thể chắc chắn ngay bây giờ. Hãy cầu nguyện ngay bây giờ, mời Chúa tha thứ cho những tội lỗi của bạn, và tin và Chúa Giê-xu Christ như là Đức Chúa Trời và Đấng Cứu Rỗi của bạn.

Chúa Giê-xu nói, ” ai nghe lời ta mà tin Đấng đã sai ta, thì được sự sống đời đời” (Giăng 5:24). “Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu” (Rô-ma 10:13).

Chuyển ngữ: Ngô Ngọc Di

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s