Hãy Giữ Vững Niềm Hy Vọng

Có tin hay không, bạn có thể không ăn mà vẫn còn sống đến 70 ngày. Bạn có thể tồn tại gần 10 ngày mà không uống nước. Và bạn có thể sống đến 60 phút mà không có không khí. Nhưng có một điều bạn không thể sống nếu thiếu nó– niềm hy vọng!

Hy vọng là sự tự tin rằng mọi điều sẽ trở nên tốt hơn. Đó là lý do để tiếp tục đi tới ngay cả khi cuộc sống bạn dường như bị vỡ vụn rồi.

Tiên tri Giê-rê-mi đã biết được bí quyết: “Đáng chúc phước thay là kẻ nhờ cậy Đức Giê-hô-va, và lấy Đức Giê-hô-va làm sự trông cậy mình” (Giê-rê-mi 17:7). Đức Chúa Trời, Đấng toàn năng tạo dựng nên vũ trụ, là Đấng quan tâm về từng nan đề của bạn, có thể tạo dựng một tương lai an toàn cho bạn. Continue reading “Hãy Giữ Vững Niềm Hy Vọng”