Bản Tóm Tắt Đơn Giản Về Con Đường Cứu Rỗi Của Thượng Đế

Tôi Cần Được Cứu Rỗi Không?
Thượng Đế thánh khiết. Không tội lỗi nào vào trong sự hiện diện của Ngài, vì “sự công bình và ngay thẳng làm nền của ngôi Ngài” (Thi Thiên 97:2).

Con người đầy tội lỗi. “Vì mọi người đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời” (Rôma. 3:23).

Tội lỗi phân rẽ con người và Thượng Đế. “Nhưng ấy là sự gian ác các ngươi làm xa cách mình với Đức Chúa Trời, và tội lỗi các ngươi đã che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi” (Eâsai 59:2). Continue reading “Bản Tóm Tắt Đơn Giản Về Con Đường Cứu Rỗi Của Thượng Đế”