Công Viên Nô Đùa Khủng Long

[ English | Vietnamese ]


Bạn có biết rằng có hơn 300 loại khủng long khác nhau không? Một vài loại thì có thể bơi, và vài loại thì có thể bay. Vài loại thì có răng nhọn để ăn thịt. Những loại khác thì có cổ dài để với tới những đỉnh cây lá. Thượng Đế tạo mỗi khủng long đặc biệt, có hình dạng và kích thước và màu sắc riêng của nó. Nhưng bạn có biết rằng Thượng Đế tạo nên điều gì đó đặc biệt hơn khủng long không? Ngài tạo dựng nên bạn!

Bạn có biết bạn đặc biệt như thế nào đối với Thượng Đế không? Kinh Thánh có chép, “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16). Bạn quá đặc biệt đến nỗi Thượng Đế muốn bạn sống đời đời với Ngài trên Thiên Đàng! Nhưng tội lỗi của bạn — những điều xấu mà bạn làm — phân cách bạn với Thượng Đế. Vì vậy, Thượng Đế ban Con Trai của Ngài là Chúa Giê-xu cất những tội lỗi của bạn đi bằng cách chết trên cây thập tự. Sau ba ngày, Ngài sống lại và hiện nay Ngài sống ở Thiên Đàng.

Nếu bạn xin lỗi những tội lỗi của bạn và tin những gì Chúa Giê-xu làm cho bạn, chỉ hết lòng nói với Ngài:

Kính lạy Thượng Đế, con cám ơn Ngài vì yêu thương con và tạo nên con thật đặc biệt. Con tin rằng Ngài đã sai Chúa Giê-xu đến trần gian để cất những tội lỗi của con để con có thể sống với Ngài đời đời trên Thiên Đàng. Con xin lỗi vì những điều xấu mà con đã làm. Con xin mời Ngài vào cuộc đời con và giúp con sống cho Ngài. Amen.

Do Lê Ái Huệ chuyển ngữ.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s