Bốn Điều Mà Thượng Đế Muốn Bạn Biết Đến

1. Bạn Cần Phải Được Cứu.

  • Nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời (Giăng 3:3).
  • Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời (Rô-ma 3:23).
  • Như vậy, mỗi người trong chúng ta sẽ khai trình việc mình với Đức Chúa Trời (Rô-ma 14:12).
  • Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét (Hê-bơ-rơ 9:27).
  • Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy (Ê-sai 53:6).

Continue reading “Bốn Điều Mà Thượng Đế Muốn Bạn Biết Đến”