Bốn Điều Mà Thượng Đế Muốn Bạn Biết Đến

1. Bạn Cần Phải Được Cứu.

 • Nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời (Giăng 3:3).
 • Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời (Rô-ma 3:23).
 • Như vậy, mỗi người trong chúng ta sẽ khai trình việc mình với Đức Chúa Trời (Rô-ma 14:12).
 • Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét (Hê-bơ-rơ 9:27).
 • Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy (Ê-sai 53:6).

2. Bạn Không Thể Tự Cứu Bạn.

 • không phải cứu vì việc công bình chúng ta đã làm, nhưng cứ theo lòng thương xót Ngài (Tít 3:5)
 • Vì người nào giữ trọn luật pháp, mà phạm một điều răn, thì cũng đáng tội như đã phạm hết thảy (Gia-cơ 2:10).
 • Có một con đường coi dường chánh đáng cho loài người; Nhưng đến cuối cùng nó thành ra nẻo sự chết (Châm Ngôn 14:12).
 • Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha (Giăng 14:6).

3. Chúa Giê-xu Đã Ban Cho Sự Cứu Rỗi Của Bạn.

 • Vả, Đấng Christ cũng vì tội lỗi chịu chết một lần, là Đấng công bình thay cho kẻ không công bình, để dẫn chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời (1 Phi-e-rơ 3:18).
 • Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời (2 Cô-rinh-tô 5:21).
 • Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời (Giăng 3:16).

4. Bạn Có Thể Được Cứu Hôm Nay.

 • Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va đang khi mình gặp được; hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần (Ê-sai 55:6)
 • Kìa, hiện nay là thì thuận tiện; kìa, hiện nay là ngày cứu rỗi (2 Cô-rinh-tô 6:2).
 • ngày nay hãy chọn ai mà mình muốn phục sự (Giô-suê 24:15).
 • Ai nghe lời ta mà tin Đấng đã sai ta, thì được sự sống đời đời, và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống (Giăng 5:24).

Phần Của Bạn

Hãy Tin. Hai người trả lời rằng: Hãy tin Đức Chúa Jêsus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi (Công-vụ các Sứ-đồ 16:31).

Hãy Ăn Năn (Hãy từ bỏ những tội lỗi của bạn). Nếu các ngươi chẳng ăn năn sẽ bị hư mất như vậy (Lu-ca 13:3).

Hãy Thú Nhận Tội Lỗi của Bạn với Chúa Giê-xu. Vì chỉ có một Đức Chúa Trời, và chỉ có một Đấng Trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Jêsus Christ, là người (1 Ti-mô-thê 2:5).

Hãy Thú Nhận Tội với Chúa Giê-xu Trước Mặt Những Người Khác. Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Jêsus ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu (Rô-ma 10:9).

Hãy Tin Vào Ngài Để Giữ Bạn. [Đấng] có thể gìn giữ anh em khỏi vấp phạm (Giu-da 24).

Chuyển ngữ: Ngô Ngọc Di

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s