Bạn Được Mời

Ted Griffin

Bạn được tha thiết mời đến để hưởng những ơn phước của Thượng Đế và gia đình của Ngài. Xin hãy vui lòng phúc đáp.

Bạn có biết Thượng Đế dành một lời mời đặc biệt cho bạn không? Ngài không đòi hỏi bạn phải chưng diện để đến gần Ngài hay phải thay đổi tốt hơn để gây ấn tượng đối với Ngài. Bạn chỉ cần đến như chính con người của bạn. Đây là một lời mời quan trọng nhất mà bạn chưa bao giờ nhận được.

Kinh Thánh là một lời mời rộng mở của Thượng Đế: “Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va đang khi mình gặp được; hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần!” (Ê-sai 55:6). Chúa Giê-xu mời bạn: “Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ” (Ma-thi-ơ 11:18).

Đừng sợ sệt khi đến với Ngài. Ngài biết mỗi người trong chúng ta bên trong lẫn bên ngoài — những sức mạnh và năng lực của chúng ta, và những sự sợ hãi và yếu đuối của chúng ta. Ngài cũng biết tất cả những điều chúng ta muốn dấu Ngài và thế giới còn lại. Thượng Đế, là Đấng thánh khiết hoàn toàn, ghét những tội lỗi chúng ta, nhưng Ngài yêu thương chúng ta. Ngài muốn chúng ta xoay khỏi những tội lỗi mình để tiếp nhận sự tha thứ mà Ngài ban cho chúng ta: “Kẻ ác khá bỏ đường mình, người bất nghĩa khá bỏ các ý tưởng; hãy trở lại cùng Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ thương xót cho, hãy đến cùng Đức Chúa Trời chúng ta, vì Ngài tha thứ dồi dào” (Ê-sai 55:7).

Chúa Giê xu Christ đã chết thay cho chúng ta, để chúng ta không còn bị hình phạt bởi những tội lỗi mình nữa. Ngài hứa rằng “Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai nghe lời ta mà tin Đấng đã sai ta, thì được sự sống đời đời, và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống.” (Giăng 5:24)

Ngài mời gọi bạn đến để vui hưởng cuộc sống mới trong gia đình của Ngài, ngay khi bạn tin nhận Ngài là Đức Chúa Trời và là Đấng Cứu Thế của bạn. Bạn có muốn tiếp nhận Ngài vào đời sống bạn bây giờ không — hay bạn sẽ phải đánh mất tất cả những gì mà Ngài ban cho bạn đời đời không?

Thượng Đế kêu gọi. Bạn sẽ trả lời như thế nào?

“Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài” (Giăng 1:12).

Chuyễn ngữ: Thắng P Lê

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s