Con Đường Đến Thượng Đế

Chúng Ta Đã Lạc Đường

“Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy” (Êsai. 53:6). “Có một con đường coi dường chánh đáng cho loài người; nhưng đến cuối cùng nó thành ra nẻo sự chết” (Châm ngôn. 14:12). “Cho nên, kẻ biết làm điều lành mà chẳng làm, thì phạm tội” (Gia cơ. 4:17). “Chúng ta hết thảy đã trở nên như vật ô uế” (Êsai.64:6).

Mặc dù chúng ta nổ lực hết mình, chúng ta không thể cất đi tội mà phân rẽ chúng ta khỏi Thượng Đế thánh khiết.

“Vì mọi người đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời” (Rôma. 3:23). “Vì tiền công của tội lỗi là sự chết” (Rôma. 6:23). “Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét” (Hêbơrơ. 9:27). Continue reading “Con Đường Đến Thượng Đế”