Con Đường Đến Thượng Đế

Chúng Ta Đã Lạc Đường

“Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy” (Êsai. 53:6). “Có một con đường coi dường chánh đáng cho loài người; nhưng đến cuối cùng nó thành ra nẻo sự chết” (Châm ngôn. 14:12). “Cho nên, kẻ biết làm điều lành mà chẳng làm, thì phạm tội” (Gia cơ. 4:17). “Chúng ta hết thảy đã trở nên như vật ô uế” (Êsai.64:6).

Mặc dù chúng ta nổ lực hết mình, chúng ta không thể cất đi tội mà phân rẽ chúng ta khỏi Thượng Đế thánh khiết.

“Vì mọi người đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời” (Rôma. 3:23). “Vì tiền công của tội lỗi là sự chết” (Rôma. 6:23). “Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét” (Hêbơrơ. 9:27).

Thượng Đế Đã Mở Một Con Đường

“Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng. 3:16). “Vì chỉ có một Đức Chúa Trời, và chỉ có một Đấng Trung Bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Giê Xu Christ, là người” (I Timôthê 2:5). “Vả, Đấng Christ cũng vì tội lỗi chịu chết một lần, là Đấng công bình thay cho kẻ không công bình, để dẫn chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời” (I Phierơ 3:18).

Con đường rộng mở. Sự chọn lựa là của bạn.

Phần Của Bạn

  1. Công nhận rằng tội lỗi của bạn phân rẽ bạn khỏi Thượng Đế thánh khiết.
  2. Nhận thức rằng Thượng Đế yêu thương bạn và tin rằng Đức Chúa Giê Xu Christ đã chết thế cho bạn và đã sống lại từ nơi phần mộ.
  3. Đón nhận Chúa Giê Xu vào đời sống bạn bằng đức tin.

Bạn có thể cầu nguyện cùng Thượng Đế như thế này: “Con cám ơn Chúa vì Ngài đã ban Con Trai của Ngài chết thế cho con. Con biết rằng không có Con Một của Ngài, con sẽ bị xa cách Ngài mãi mãi vì những tội lỗi của con. Con mời Ngài vào cuộc đời con làm Cứu Chúa của con.”

Làm thế nào để trưởng thành là một Cơ Đốc Nhân

  • Đọc Kinh Thánh để biết nhiều hơn về Thượng Đế và những nguyên tắc sống của Ngài.
  • Tham gia vào một hội thánh tin Kinh Thánh nơi mà bạn có thể trưởng thành về tâm linh và thờ phượng Thượng Đế.
  • Xây bỏ những gì mà Kinh Thánh cho là tội lỗi.
  • Cầu nguyện cùng Thượng Đế thường xuyên để tâm giao niềm vui và những nan đề của bạn và xưng các tội của mình.
  • Nói cho những người khác nghe về Cứu Chúa của bạn.

Do Lê Ái Huệ chuyển ngữ.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s