Bạn Được Tái Sanh Chưa?: Kinh Thánh Thật Sự Dạy Điều Gì

Một vị lãnh đạo tôn giáo người Do Thái có tên là Ni-cô-đem đã viếng thăm Chúa Giê-du một lần nọ. Giống như nhiều người, Ni-cô-đem đã nghĩ rằng đời sống tốt lành của ông ta sẽ cho ông ta một ngôi nhà trên Thiên Đàng khi ông ta chết. Hãy tưởng tượng xem ông ta đã cảm thấy thế nào khi Chúa Giê-xu đã nói với ông ta rằng, “nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời” (Giăng 3:3).

Chúa Giê-xu đã giải thích với Ni-cô-đem rằng sự sanh mới là một sự thay đổi tâm linh mà chỉ có thể mang tới được bởi Thượng Đế. Ngay lúc mà một tội nhân lạc đường thú nhận về những tội lỗi của anh ta và tin vào Chúa Giê-xu như chỉ một Người mà có thể cứu anh, thì anh ta được tái sanh. Thượng Đế ban cho anh ta một nguồn tự nhiên tâm linh mà anh ta có thể hiểu và vui mừng những việc làm của Thượng Đế. Continue reading “Bạn Được Tái Sanh Chưa?: Kinh Thánh Thật Sự Dạy Điều Gì”