Bạn Được Mời

Ted Griffin

Bạn được tha thiết mời đến để hưởng những ơn phước của Thượng Đế và gia đình của Ngài. Xin hãy vui lòng phúc đáp.

Bạn có biết Thượng Đế dành một lời mời đặc biệt cho bạn không? Ngài không đòi hỏi bạn phải chưng diện để đến gần Ngài hay phải thay đổi tốt hơn để gây ấn tượng đối với Ngài. Bạn chỉ cần đến như chính con người của bạn. Đây là một lời mời quan trọng nhất mà bạn chưa bao giờ nhận được.

Kinh Thánh là một lời mời rộng mở của Thượng Đế: “Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va đang khi mình gặp được; hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần!” (Ê-sai 55:6). Chúa Giê-xu mời bạn: “Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ” (Ma-thi-ơ 11:18). Continue reading “Bạn Được Mời”

Advertisement