Ai Có Thể Chắc Chắn Thiên Đàng?

  • “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16).
  • “Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta” (Rôma 6:23).
  • “Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin Danh Ngài” (Giăng 1: 12).
  • “Quả thật qủa thật, ta nói cùng các ngươi, ai nghe lời Ta mà tin Đấng đã sai Ta, thì được sự sống đời đời, và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống” (Giăng 5:24).
  • “Vả, sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Giê-xu Christ, là Đấng Cha đã sai đến” (Giăng 17: 3).
  • “Huống chi nay chúng ta nhờ huyết Ngài được xưng công bình, thì sẽ nhờ Ngài được cứu khỏi cơn thạnh nộ là dường nào!” (Rôma 5:9)
  • “Vậy, nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Giê-xu ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu” (Rôma 10: 9).
  • “Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, đều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời; Aáy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình” (Eâphêsô 2: 8-9).
  • “Bởi đó Ngài có thể cứu toàn vẹn những kẻ nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời, vì Ngài hằng sống để cầu thay cho những kẻ ấy” (Hêbơrơ 7:25).
  • “Chứng ấy tức là Đức Chúa Trời đã ban sự sống đời đời cho chúng ta, và sự sống ấy ở trong Con Ngài” (I Giăng 5: 11-12).

Kinh Thánh (Lời của Thượng Đế) chứng minh rõ ràng rằng sự cứu rỗi và sự sống đời đời ở Thiên Đàng là món quà, được Thượng Đế ban cho qua hồng ân của Ngài. Món quà này không thể kiếm hay mua được. Thượng Đế đã trả giá bằng cacùh ban Con Trai của Ngài chết thế cho chúng ta! Thượng Đế muốn bạn đón nhận Con Trai của Ngài, là Đức Chúa Giê-xu Christ, là Cứu Chúa riêng tư của bạn. Bằng quyền năng của Lời Ngài, hãy tin rằng Ngài đã chết để cứu bạn khỏi sự trừng phạt vì tội lỗi của bạn; hãy tin rằng Ngài sống lại để đắc thắng quyền lực của sự chết; va øtin rằng nếu bạn kêu cầu Ngài bằng đức tin, Ngài sẽ cứu bạn, và ban cho bạn sự sống đời trên Thiên Đàng.

Nếu bạn làm điều này, bạn có thể có sự bình an và niềm vui như bạn chưa từng biết. Bạn sẽ biết chắc rằng bạn sẽ lên Thiên Đàng.

Cả Kinh Thánh trích từ bản Douay – Rheims.

Do Lê Ái Huệ chuyển ngữ.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s