Lời Hứa của Thiên Đàng

John F. MacArthur

Mô tả ngắn

Sứ điệp đầy quyền năng của John MacArthur làm cho bài này trở nên một bản truyền thông lớn cho những người hiếu kỳ về cách làm thế nào để lên thiên đàng. Một bản bán chạy nhất.

Trọn bản văn

Thiên đàng sẽ giống như cái gì?

Thiên Đàng là một nơi tuyệt diệu hơn là chúng ta có thể bao giờ bắt đầu tưởng tượng. Đó là một nơi đầy sự thỏa lòng, sự đẹp đẻ, sự bình an và hạnh phúc mà sẽ không bao giờ kết thúc.

Tại sao? Bởi vì thiên đàng cũng là một nơi sẽ không có tội lỗi hay khổ sở, không có buồn rầu hay đau đớn. Đó là một nơi mà sẽ không có cải lộn hay bất bình, không có thất vọng hay than khóc — bởi vì sẽ không có gì ở đó làm cho chúng ta buồn. Và trong thiên đàng chúng ta sẽ không bao giờ làm bất cứ việc gì mà làm buồn lòng Chúa.

Lúc đó chúng ta sẽ biết rõ niềm vui trọn vẹn. Thi Thiên 16:11 nói rằng, “Trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc; Tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng.” Mọi điều mà bây giờ làm chúng ta than rên cũng sẽ bị tan biến, và chúng ta sẽ tìm thấy chính mình ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời, nơi mà niềm vui thanh khiết nhất và chân thật nhất có thể hiện hữu.

Trong thiên đàng chúng ta cũng sẽ có kiến thức hoàn hảo. Kinh Thánh nói, “Đến bấy giờ tôi sẽ biết như Chúa đã biết tôi vậy” (I Cô-rinh-tô 13:12). Chúng ta sẽ không còn có những thắc mắc không được giải đáp, không còn sự bối rối nữa, không còn sự ngu dốt nữa, và không còn cần phải bước đi bằng đức tin hơn là bằng mắt thấy.

Chúng ta sẽ sống trong sự an ủi trọn vẹn. Chúng ta sẽ yêu mến Chúa cách trọn vẹn và sẽ được Ngài yêu một cách trọn vẹn. Tình yêu thương của Ngài sẽ bảo bộc chúng ta cho đến đời đời.

Nói một cách đơn giản, thiên đàng là một nơi đầy sự vui thỏa trọn vẹn cho đến đời đời.

Hãy suy nghĩ về điều đó! Chúng ta sẽ hoàn toàn tự do khỏi điều ác cho đến đời đời. Chúng ta sẽ được thả tự do khỏi sự kiềm kẹp của tội lỗi, và cuối cùng có thể làm sự đó mà tuyệt đối công bình, thánh thiện, và toàn hảo trước mặt Đức Chúa Trời. Với tội lỗi và những ảnh hưởng của nó được xóa bỏ mãi mãi, lời hứa của thiên đàng là một sự sống đời đời đầy phước hạnh không thể tưởng tượng được!

Bạn cần phải tốt lành thế nào để được lên thiên đàng?

Hầu hết mọi người hiểu rằng làm điều ác có thể giữ chúng ta ở ngoài thiên đàng. Nhưng ít ai nhận thức Kinh Thánh cũng dạy rằng làm điều tốt không thể dẫn chúng ta vào.

Không ai trong chúng ta có thể hội đủ điều kiện để xứng đáng được hưởng thiên đàng. Chúng ta đầy tội lỗi, và tiêu chuẩn của Chúa là sự toàn hảo trọn vẹn. Chúa Giê-xu nói, “Nếu sự công bình của các ngươi chẳng trổi hơn sự công-bình của các thầy thông-giáo và người dòng Pha-ri-si, thì các ngươi chắc không vào nước thiên-đàng” (Ma-thi-ơ 5:20). Ngài nói thêm, “Thế thì các ngươi hãy nên trọn-vẹn, như Cha các ngươi trên trời là trọn-vẹn” (câu 48).

Vậy ai có thể vào thiên đàng? Ai có thể được cứu?

Các môn đồ của Chúa Giê-xu đã hỏi Ngài cũng chính câu hỏi này (Ma-thi-ơ 19:25). Ngài trả lời sao? “Điều đó loài người không thể làm được, song Đức Chúa Trời làm mọi việc đều được” (câu 26). Nói cách khác, được cứu để chúng ta có thể vào thiên đàng không phải là một việc mà chúng ta có thể hoàn tất được. Đó là một việc mà Chúa phải làm cho chúng ta.

Còn nếu tôi ngừng phạm tội bây giờ và sẽ không bao giờ phạm tội nữa thì sao?

Cho dù có cố gắng thế nào đi nữa, chúng ta không bao giờ có thể ngừng phạm tội bởi vì chúng ta đang ở một cách vô vọng trong vòng nô lệ của tội lỗi. Kinh Thánh bảo chúng ta rằng ngay cả lòng chúng ta là dối trá và rất là ác độc xấu xa (Giê-rê-mi 17:9). Nói cách khác, chúng ta đầy dẫy tội lỗi ngay tận trong tâm. Hơn nữa, thậm chí chỉ cần một tội duy nhất là đủ để phá hủy chúng ta cho đến muôn đời: “Vì người nào giữ trọn luật pháp mà phạm một điều răn, thì cũng đáng tội như đã phạm hết thảy” (Gia-cơ 2:10). Nhưng giả nếu chúng ta không bao giờ phạm tội từ nay trở đi, chúng ta vẫn mang cảm giác tội lỗi từ những tội lỗi trong quá khứ. Và như Kinh Thánh nói, “Tiền công của tội lỗi là sự chết” (Rô-ma 6:23).

Nhưng tin lành là Đức Chúa Trời đã ban cho một cách để giải phóng chúng ta khỏi cảm giác tội lỗi!

Đức Chúa Trời đã làm gì cho tôi để cất đi tội lỗi của tôi để tôi có thể vào thiên đàng?

Khi Đức Chúa Trời tha thứ, Ngài không thể chỉ đơn giản bỏ qua tội lỗi. Sự chuộc tội hoàn toàn đã được trả cho tội lỗi của chúng ta. Sự chết của Đấng Christ đã trả giá hoàn toàn cho những ai tin cậy Ngài. Nếu chúng ta tin cậy Ngài, sự chết của Ngài tính thay cho chúng ta, trả trọn giá cho tội lỗi của chúng ta. Kinh Thánh nói rằng, “Huyết Chúa Giê-xu tẩy sạch chúng ta khỏi mọi tội lỗi” (1 Giăng 1:7). Chỉ qua huyết báu của Đấng Christ chúng ta mới có thể được thanh tẩy khỏi cảm giác xấu xa của tội lỗi.

Nhưng điều đó chỉ xóa bỏ cảm giác tội lỗi của chúng ta; chúng ta vẫn cần sự công chính trọn vẹn để bước vào vương quốc thiên đàng (Ma-thi-ơ 5:20).

Từ đâu chúng ta đạt được sự công chính trọn vẹn đó?

Nếu bạn thực sự tin Ngài, phần thưởng trọn vẹn của sự công chính của chính Chúa Giê-xu được chuyển tín cho bạn—cho tất cả những ai tin cậy riêng Ngài mà thôi để được cứu rỗi.

Kinh Thánh dạy rằng Đức Chúa Trời “kể là công bình cho những kẻ không thánh thiện” bằng cách tín nhiệm họ với sự công bình của Đấng Christ (Rô-ma 4:5). Những kẻ tin được khoác lấy sự công chính của Ngài, và Đức Chúa Trời chấp nhận họ một cách đơn phương và độc quyền trên căn bản đó. Đó là lý do mà Sứ đồ Phao-lô đã sẵn sàng quăng bỏ đi tất cả những cố gắng của riêng mình để được phần lợi với Ngài, thay vì vậy chọn đứng trước Đức Chúa Trời mặc lấy áo xống của sự công bình mà không phải của chính ông (Phi-líp 3:8-9).

Nếu bạn không phải là một Cơ-đốc Nhân, bạn cần phải nắm lấy sự thật này với đức tin: tội lỗi mà sẽ giữ bạn ở ngoài thiên đàng không có sự cứu chữa ngoài huyết báu của Đấng Christ. Nếu bạn mệt nhọc vì tội lỗi của mình và mòn mỏi vì gánh nặng của tội lỗi, Ngài dịu dàng ban phó sự sống và sự tha thứ và sự yên nghỉ đời đời cho bạn: “Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ” (Ma-thi-ơ 11:28).

Làm sao tôi có thể chắc chắn Đấng Christ sẽ cứu tôi?

Thánh Kinh hứa rằng không một ai mà tin vào Đấng Christ sẽ bị bỏ ra ngoài đâu: “Kẻ đến cùng ta thì ta không bỏ ra ngoài đâu” (Giăng 6:37). Trong những lời kết thúc của Kinh Thánh, Đấng Christ mời tất cả đến với Ngài và nhận lấy lời hứa của Thiên Đàng: “Kẻ nào nghe cũng hãy nói rằng: Hãy đến! Ai khát, khá đến. Kẻ nào muốn, khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không” (Khải Huyền 22:17b).

Nếu bạn muốn biết Chúa Giê-xu Christ là Đấng Cứu rỗi của bạn và có được lời hứa của thiên đàng, chúng tôi khuyến khích bạn nhận lấy Ngài ngay bây giờ bất cứ nơi nào bạn đang ở. Hãy cầu nguyện một cách đơn giản:

Chúa Giê-xu yêu quý, con biết con là kẻ có tội, và con biết rằng Chúa đã chết thay vì con để chuộc những tội lỗi của con. Xin hãy tha thứ con và làm cho con trở nên một trong các con cái riêng của Ngài, để con có thể sống trong thiên đàng với Chúa cho đến muôn đời.

Văn bản được trích từ quyển sách The Glory of Heaven (Sự Vinh Hiển của Thiên Đàng) của John F. MacArthur (c) 1996 Crossway Books.

Do TDN chuyển ngữ.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s