Hãy vui mừng, Đấng Christ Sống!

Tóm tắt: Với niềm tin trong Đấng Christ, chúng ta có thể đối diện với tương lai mà không hềsợ hãi, tin cậy đặt để tương lai của mình vào Ngài, và có niềm hy vọng vào đời sống vĩnh hằng !

Nội dung:
“Vì Chúa Giê-xu sống,
Tôi có thể đối diện với tương lai,
Vì Chúa Giê-xu sống,
Bao sợ hãi đều bay mất đi,
Vì tôi biết,
Chúa nắm giữ tương lai,
Và cuộc đời thật đáng sống thay,
Bởi Chúa Giê-xu sống.”
–Bill and Gloria Gaither

Hãy vui mừng, Đấng Christ sống! Và vì bởi Ngài sống, nên điều đó thay đổi mọi sự trên thế gian này !

Chúng ta có thể đối diện với tương lai mà không sợ hãi gì. Đấng Sống đang đi trước chúng ta. Ngài nắm giữ tương lai chúng ta một cách chắc chắn trong những bàn tay mang dấu đinh của Ngài.

Nếu thân thể Ngài vẫn còn nằm trong phần mộ, chúng ta sẽ không có bất cứ hy vọng nào nơi mộ phần ấy cả. Cái chết luôn luôn đưa một cái bóng dài ghê rợn trên mọi đời sống.

Nhưng Đấng Christ đã đắc thắng cái chết. Giờ đây cái chết không phải là điểm đến cuối cùng nữa… mà nó là một cái ngõ để đi tới đời sống vĩnh hằng.

Ngài đã hứa rằng: ” Ta là sự sống lại và sự sống, kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi vì ta sống thì các ngươi cũng sẽ sống.” ( Giăng 11:25, 14:19 )

Chúng ta có thể tự tin đối diện những nan đề trong cuộc sống, ngay cả sự chết nữa, bằng niềm tin vào Thượng Đế Hằng Sống.

Bạn có niềm hy vọng vào cuộc sống vĩnh hằng chưa? Bạn có thể chắc chắn mối liên hệ với Đức Chúa Giê-xu Christ bằng cách làm theo những bước sau:

  1. Nhận thức rằng không có Đấng Christ, bạn sẽ bị cách ly với Thượng Đế. “Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời” (Rô-ma 3:23).
  2. Nhận ra rằng Thượng Đế yêu bạn, và tin rằng chính Đức Chúa Giê-xu đã chết vì những tội lỗi của bạn : “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” ( Giăng 3:16).
  3. Đón nhận Đấng Sống vào đời sống của bạn: “Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài ( Giăng 1:12).

Do Hạ My chuyển ngữ

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s