Chúa Đã Sống Lại!

Clyde Dennis

Sự sống lại của Đức Chúa Giê-xu Christ từ người đã chết là bằng chứng mà Ngài đã đắc thắng sự chết và mở toang cánh cửa sự sống đời đời.Bởi sự chết của Đấng Christ trên Thập Tự Giá, chúng ta có thể biết niềm vui tha thứ của Thượng Đế vì những tội lỗi của chúng ta. Và qua sự sống lại của Ngài chúng ta có thể chắc chắn về sự sống đời đời. Chúa Cứu Thế hằng sống phán hứa: “Ta là sự sống lại, và sự sống; kẻ nào tin Ta thì sẽ sống, mặc dù đã chết rồi” (Giăng 11: 25).

Sau những phút đen tối trên Thập Tự Giá lúc mà Đấng Christ bị Thượng Đế đoán xét vì những tội lỗi của chúng ta, thân thể của Ngài được đặt nơi phần mộ mới. Những kẻ thù của Ngài cho người gác và đóng dấu phần mộ bằng con dấu La mã để mà thân thể của Ngài sẽ không bị đánh cắp.

Sau ba ngày, vào sáng phục sanh, một thiên sứ tuyên bố cho những người theo Ngài tin tức chiến thắng: “Vì Ta biết các ngươi tìm Đức Chúa Giê-xu, là Đấng bị đóng đinh trên thập tự giá. Ngài không ở đây đâu; Ngài sống lại rồi” (Mathiơ 28:5). Continue reading “Chúa Đã Sống Lại!”

Advertisement