Tin Tốt!

Có tin tốt hôm nay! Bạn không cần phải dồn dập bởi những tin nóng bỏng của báo chí hay chính những khó khăn của bạn. Thượng Đế có thể ở cùng với bạn hôm nay – và mỗi ngày.

Thượng Đế biết cảm giác của sự trống vắng mà tất cả chúng ta đều kinh nghiệm qua. Một vĩ nhân, người mà đã biết sự trống vắng đó, một lần đã cầu nguyện, “Ngài đã tạo nên chúng con cho chính Ngài, và tấm lòng của một người thì không yên nghỉ được cho đến khi nó tìm được sự nghỉ ngơi trong Ngài” (Thánh Augustine).

Thượng Đế thấy chúng ta đang cố gắng để thay chổ của Ngài trong cuộc sống chúng ta bằng những người bạn, vui thú, hay thành công. Nhưng cách xa Ngài thì không có sự thỏa mãn lâu dài cho dù là trong những điều tốt của cuộc đời. Chỉ có Thượng Đế người mà tạo nên chúng ta mới có thể thỏa mãn những nhu cầu sâu nhất của chúng ta. Continue reading “Tin Tốt!”