Tin Tốt!

Có tin tốt hôm nay! Bạn không cần phải dồn dập bởi những tin nóng bỏng của báo chí hay chính những khó khăn của bạn. Thượng Đế có thể ở cùng với bạn hôm nay – và mỗi ngày.

Thượng Đế biết cảm giác của sự trống vắng mà tất cả chúng ta đều kinh nghiệm qua. Một vĩ nhân, người mà đã biết sự trống vắng đó, một lần đã cầu nguyện, “Ngài đã tạo nên chúng con cho chính Ngài, và tấm lòng của một người thì không yên nghỉ được cho đến khi nó tìm được sự nghỉ ngơi trong Ngài” (Thánh Augustine).

Thượng Đế thấy chúng ta đang cố gắng để thay chổ của Ngài trong cuộc sống chúng ta bằng những người bạn, vui thú, hay thành công. Nhưng cách xa Ngài thì không có sự thỏa mãn lâu dài cho dù là trong những điều tốt của cuộc đời. Chỉ có Thượng Đế người mà tạo nên chúng ta mới có thể thỏa mãn những nhu cầu sâu nhất của chúng ta.

Nguyên nhân của khó khăn chúng ta là sự xa cách khỏi Thượng Đế. Kinh Thánh nói với chúng ta rằng cách đây rất xa, loài người đã chống lại Thượng Đế và sáng tạo của Ngài cho thế giới. Và chúng ta tiếp tục chống lại: “vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời” (Rô-ma 3:23).

Với sự chống lại của con người đã đưa đến sự xa lìa khỏi Thượng Đế và rồi tới sự chết: “Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội” (Rô-ma 5:12). Không có Đấng Cứu Rỗi thì chúng ta phải đối diện với cuộc đời này và sự vĩnh viễn không có Thượng Đế.

Nhưng Kinh Thánh có tin tốt: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16). Chúa Giê-xu Christ đã chết trên thập tự giá và đã sống lại vì bạn. Ngài có thể giải phóng bạn khỏi hình phạt của tội lỗi bằng cách mang bạn vào một mối quan hệ cuộc đời ban cho với Thượng Đế.

Để biết Thượng Đế, bạn trước hết phải đến với Con của Ngài trong một bước cá nhân của đức tin. Ngài đang đợi chờ bạn. Chúa Giê-xu nói, “Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha” (Giăng 14:6).

Đức Chúa Trời thì “không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn” (2 Phi-e-rơ 3:9). Ăn năn những tội lỗi của bạn có nghĩa là bạn đang trở lại từ những điều không làm vui lòng Thượng Đế để theo Đấng Christ. Không bao giờ sợ rằng Ngài sẽ từ bỏ bạn. Chúa Giê-xu nói, “Phàm những kẻ Cha cho ta sẽ đến cùng ta, kẻ đến cùng ta thì ta không bỏ ra ngoài đâu” (Giăng 6:37).

Hãy đến với Đấng Christ ngay bây giờ – chỉ như bạn là người mà bạn đang làm. Kinh Thánh hứa rằng, “Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài” (Giăng 1:12). Rồi bạn có thể biết lời hứa của Chúa Giê-xu, “Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu” (Hê-bơ-rơ 13:5).

Chuyển ngữ: Ngô Ngọc Di

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s