Giê-xu này là ai?

Mô tả ngắn: Nhiều người tin rằng Chúa Giê-xu chỉ là một người thầy đạo đức cao cả hay là một nhà cách mạng mà thôi. Nhưng Chúa Giê-xu là hơn thế. Bài này trả lời câu hỏi cũ kỹ này bằng những lời của chính Chúa Giê-xu và trình bày Tin lành để đọc giả có thể tìm hiểu Chúa Giê-xu một cách cá nhân.

Trọn bản văn:

Chúa Giê-xu là một thầy giáo đạo đức cao cả.

Câu nói khôn ngoan như là, “Hãy làm cho kẻ khác những gì các ngươi muốn người ta làm cho mình” được Chúa Giê-xu nói ra đầu tiên cách đây hai ngàn năm (Ma-thi-ơ 7:12). Continue reading “Giê-xu này là ai?”