Tôi Phải Nói Với Bạn Điều Nầy

Tôi biết điều gì đó tuyệt vời đến nỗi mà tôi phải nói với bạn! Thật là quan trọng đến nỗi mà nó có thể thay đổi cả tương lai của bạn như nó đã thay đổi tương lai của tôi vậy. Thật vậy, quyết định mà bạn làm sẽ ảnh hưởng đến cả sự sống lẫn sự chết.

Trước hết, hãy để tôi nhấn mạnh rằng sứ điệp nầy chân thật cách tuyệt đối, bởi vì Thượng Đế đã nói. Khi Thượng Đế phán hứa, bạn có thể nghỉ yên trên lời hứa đó, bởi vì những lời hứa của Ngài không bao giờ phai đi. Thượng Đế sẽ không khiến bạn tin sứ điệp nầy — đó là sự chọn lựa của bạn — nhưng Ngài sẽ khiến bạn có trách nhiệm nghe sứ điệp.

Đây là một sứ điệp mang tính cách riêng tư — điều gì đó bạn phải quyết định. Bạn phải nói hoặc “tôi sẽ” hoặc “tôi sẽ không.”

Đây là sứ điệp. Đó là lời trích dẫn chính xác từ Lời của Thượng Đế, Kinh Thánh: Continue reading “Tôi Phải Nói Với Bạn Điều Nầy”

Advertisement