Tôi Phải Nói Với Bạn Điều Nầy

Tôi biết điều gì đó tuyệt vời đến nỗi mà tôi phải nói với bạn! Thật là quan trọng đến nỗi mà nó có thể thay đổi cả tương lai của bạn như nó đã thay đổi tương lai của tôi vậy. Thật vậy, quyết định mà bạn làm sẽ ảnh hưởng đến cả sự sống lẫn sự chết.

Trước hết, hãy để tôi nhấn mạnh rằng sứ điệp nầy chân thật cách tuyệt đối, bởi vì Thượng Đế đã nói. Khi Thượng Đế phán hứa, bạn có thể nghỉ yên trên lời hứa đó, bởi vì những lời hứa của Ngài không bao giờ phai đi. Thượng Đế sẽ không khiến bạn tin sứ điệp nầy — đó là sự chọn lựa của bạn — nhưng Ngài sẽ khiến bạn có trách nhiệm nghe sứ điệp.

Đây là một sứ điệp mang tính cách riêng tư — điều gì đó bạn phải quyết định. Bạn phải nói hoặc “tôi sẽ” hoặc “tôi sẽ không.”

Đây là sứ điệp. Đó là lời trích dẫn chính xác từ Lời của Thượng Đế, Kinh Thánh:

“Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.” (Giăng 3:16).

Bạn có từng nghe những lời tuyệt vời như thế không? Hãy suy nghĩ một chút những lời đó nói về điều gì. Chúng tỏ lộ ba sự kiện tuyệt hảo.

Trước hết, “Thượng Đế yêu thương thế gian”! Từ lúc bạn tồn tại trên thế gian, Ngài đã yêu thương bạn. Nếu điều đó không làm cho bạn ngạc nhiên, thì hãy nhớ rằng khi Thượng Đế đã yêu thương bạn, Ngài đã yêu một tội nhân! Kinh Thánh có chép rằng tất cả chúng ta đều phạm tội (Rôma 3:23). Và nếu bạn chân thành, thì bạn sẽ đồng ý.

Mặc dù Thượng Đế yêu thương bạn, Ngài vẫn ghét tội lỗi của bạn. Vì Thượng Đế thật thánh khiết và phải trừng phạt tội lỗi, Ngài phải vạch một con đường thánh để cứu những tội nhân. Nếu không thì tội nhân phải đền những tội của mình, và điều đó có nghĩa là trải qua cõi đời đời ở địa ngục (Khải huyền 20:15).

Sự kiện thứ hai là như thế nầy: Ngài đã ban Con một của Ngài”! Thượng Đế yêu bạn rất nhiều đến nỗi Ngài đã ban Con Trai một của Ngài đến thế gian trở thành con người và chết trên Thập Tự Giá để bạn được cứu.

Bạn thấy đó, một ai đó phải đền tội — hoặc là bạn hoặc là Đấng thay thế vô tội. Thượng Đế đã ban Con Trai của Ngài là Chúa Giê-xu Christ làm Đấng thay thế vô tội cho bạn. Ngài đã đổ huyết ra để tội lỗi của bạn được bôi xóa, để bạn có sự sống đời đời.

Và bây giờ sự kiện trọng đại thứ ba: “Hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời”! Hãy suy nghĩ về điều đó! Thượng Đế ban sự sống đời đời cho những ai tin Chúa Giê-xu Christ. Đấng Cứu Thế hoàn tất công việc của mình. Ngài đã chết, sống lại từ phần mộ, và trở về trời. Bây giờ phần của bạn là tin nhận Ngài.

Điều này chỉ có nghĩa rằng bạn phải đồng ý rằng bạn là một tội nhân, nhận ra rằng Đấng Christ đã đền bù những tội lỗi của bạn, và rồi tiếp đón Ngài là Chúa và Chủ của bạn.

Đây là sứ điệp mà tôi phải nói với bạn. Bây giờ bạn phải làm một quyết định. Hãy nhớ rằng thì giờ trên đất của bạn thật ngắn ngủi, nhưng quyết định của bạn cho Đấng Christ là đời đời. Bạn sẽ chấp nhận Ngài hay từ chối Ngài? Bạn sẽ tin nhận Ngài hay khướt từ Ngài?

Hãy suy nghĩ điều này một lần nữa:

“Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.”

Nếu bạn nói vâng với Chúa Giê-xu, hãy ký tên của bạn dưới đây như là một lời chứng quyết định của bạn và điền vào địa chỉ dưới đây để nhận văn phẩm Cơ Đốc hữu dụng.

Do Lê Ái Huệ chuyển ngữ

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s