Tại Sao Tôi Nên Đi Nhà Thờ?

“Tại sao tôi nên đi nhà thờ? Tại sao tôi không thể thực hiện sự cầu nguyện chính tôi?” Câu hỏi hay! Sự thật thì Chúa chấp nhận những sự cầu nguyện cá nhân. Thực sự, Ngài còn ra lịnh chúng ta “cầu nguyện không thôi” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:17). Nhưng “việc đi nhà thờ” thì có ý nghĩa nhiều hơn sự cầu nguyện cá nhân. Đối với những Cơ Đốc Nhân, việc đi nhà thờ là để hợp mặt với nhau của một gia đình, hay như sứ đồ Phao-lô đã diễn tả nó, là sự hợp nhất những chi thể của một thân:

“Vả, như trong một thân chúng ta có nhiều chi thể, và các chi thể không làm một việc giống nhau, thì cũng vậy, chúng ta là nhiều người mà hiệp nên một thân trong Đấng Christ, và hết thảy chúng ta đều là các phần chi thể của nhau.” (Rô-ma 12:4-5)

Mỗi Cơ Đốc Nhân là một chi thể thuộc thân của Đấng Christ, và mỗi chi thể có những tài năng và sự sáng suốt riêng. Chia xẻ những món quà này với nhau như một thân hợp nhất sẽ làm chúng ta mạnh thêm trong công việc tôn vinh Chúa của chúng ta. Trong sự vui mừng của cộng đồng thật, bạn sẽ kinh nghiệm được: Continue reading “Tại Sao Tôi Nên Đi Nhà Thờ?”

Advertisement