Nếu… Thì Sao

Mô tả ngắn: Nếu Kinh Thánh sau hết lại có thật thì sau? Khi đó chỉ có một con đường để bảo đãm vận mệnh chắc chắn mà thôi – bằng cách tin vào Chúa Giê-xu Christ. Một sự tái tạo của sự yêu chuộng kinh điển.

Trọn Bản:Nếu Kinh Thánh có Thật thì sao? Nếu thật sự có đời sống sau khi chết thì sao… Chúa luôn phán xét tội lỗi… Chúa Giê-xu Christ là con đường duy nhất tới Thiên Đàng… Địa Ngục có tồn tại? Rồi bạn sẽ nói gì?

Bạn không thể đổ thừa cho Chúa: Ngài đã mở sẵn cho bạn con đường để được cứu rồi: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16). “Đức Chúa Jêsus Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội…” (1 Ti-mô-thê 1:15). Continue reading “Nếu… Thì Sao”

Advertisement