Kỳ Định Cho Mọi Việc

Christin Ditchfield

Kinh Thánh nói với chúng ta rằng có một kỳ định cho mọi việc – tốt và xấu. Cuộc đời có những lúc thăng và những lúc trầm của nó. Bất cứ là lý do nào của cuộc đời mà bạn sẽ tìm thấy chính bạn trong đó, một điều chắc chắn là: bây giờ là thời điểm để đặt tấm lòng của bạn đúng với Thượng Đế. “Kìa, hiện nay là thì thuận tiện; kìa, hiện nay là ngày cứu rỗi!” (2 Cô-rinh-tô 6:2).

Vì Kinh Thánh cũng nói rằng, “Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét” (Hê-bơ-rơ 9:27). Không có ai trong chúng ta biết khi nào thời gian của chúng ta sẽ đến – khi nào chúng ta sẽ phải đứng trước Thượng Đế và trả lời thế nào chúng ta đã sống những cuộc đời của chúng ta. Chúng ta tất cả đều đã phạm tội. Mỗi người trong chúng ta đã thiếu mất những tiêu chuẩn công bình và thánh khiết của Thượng Đế. Rằng tội lỗi cuối cùng đưa đến sự chết và địa ngục – chia cách mãi mãi khỏi Thượng Đế. Nhưng trong sự thương xót và nhân từ của Ngài, Thượng Đế đã tạo nên một cách cho chúng ta được hàn gắn với Chính Ngài. Giăng 3:16 giải thích rằng, “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.” Continue reading “Kỳ Định Cho Mọi Việc”