Lời Hứa của Thiên Đàng

John F. MacArthur

Mô tả ngắn

Sứ điệp đầy quyền năng của John MacArthur làm cho bài này trở nên một bản truyền thông lớn cho những người hiếu kỳ về cách làm thế nào để lên thiên đàng. Một bản bán chạy nhất.

Trọn bản văn

Thiên đàng sẽ giống như cái gì?

Thiên Đàng là một nơi tuyệt diệu hơn là chúng ta có thể bao giờ bắt đầu tưởng tượng. Đó là một nơi đầy sự thỏa lòng, sự đẹp đẻ, sự bình an và hạnh phúc mà sẽ không bao giờ kết thúc.

Tại sao? Bởi vì thiên đàng cũng là một nơi sẽ không có tội lỗi hay khổ sở, không có buồn rầu hay đau đớn. Đó là một nơi mà sẽ không có cải lộn hay bất bình, không có thất vọng hay than khóc — bởi vì sẽ không có gì ở đó làm cho chúng ta buồn. Và trong thiên đàng chúng ta sẽ không bao giờ làm bất cứ việc gì mà làm buồn lòng Chúa. Continue reading “Lời Hứa của Thiên Đàng”

Advertisement