Nếu… Thì Sao

Mô tả ngắn: Nếu Kinh Thánh sau hết lại có thật thì sau? Khi đó chỉ có một con đường để bảo đãm vận mệnh chắc chắn mà thôi – bằng cách tin vào Chúa Giê-xu Christ. Một sự tái tạo của sự yêu chuộng kinh điển.

Trọn Bản:Nếu Kinh Thánh có Thật thì sao? Nếu thật sự có đời sống sau khi chết thì sao… Chúa luôn phán xét tội lỗi… Chúa Giê-xu Christ là con đường duy nhất tới Thiên Đàng… Địa Ngục có tồn tại? Rồi bạn sẽ nói gì?

Bạn không thể đổ thừa cho Chúa: Ngài đã mở sẵn cho bạn con đường để được cứu rồi: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16). “Đức Chúa Jêsus Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội…” (1 Ti-mô-thê 1:15).

Bạn không thể rằng bạn không phải là một tội nhân: Kinh Thánh nói rằng: “Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội” (Rô-ma 5:12).

Bạn không thể nói rằng: “Tôi làm việc tốt trong khi tôi có thể làm.” “Tôi đã thay đổi và gia nhập vào trong hội thánh.” Chúa nói rằng: “…mọi việc công bình của chúng tôi như áo nhớp…” (Ê-sai 64:6). “không phải cứu vì việc công bình chúng ta đã làm, nhưng cứ theo lòng thương xót Ngài” (Tít 3:5).

Bạn không thể nói rằng có nhiều thời gian để hoàn thành việc này: Chúa nói, “Vì Ngài phán rằng: …Kìa, hiện nay là thì thuận tiện; kìa, hiện nay là ngày cứu rỗi” (2 Cô-rinh-tô 6:2).

Bạn không thể nói bạn chưa được cảnh cáo: Thông tin yên lặng nhỏ này chứa đựng Lời của Chúa là một sự cảnh cáo. Hãy tìm kiếm trong Kinh Thánh để xem thử những điều này là như vậy.

Bạn có thể nói rằng bạn không tin tất cả điều này, nhưng điều đó không thay đổi những sự thật. Sự chọn lựa để sống mãi mãi trên Thiên Đàng hay Địa Ngục là sự chọn lựa của chính mình bạn mà thôi. Nếu bạn không lo lắng về chính linh hồn và không có ước mong để được cứu, hãy đưa tờ truyền đơn này cho người khác. Anh ta hay cô ta có thể cám ơn bạn vì sự cảnh cáo.

Bạn sẽ sống đời đời ở đâu?

Chúa Giê-xu nói, “Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai nghe lời ta mà tin Đấng đã sai ta, thì được sự sống đời đời, và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống” (Giăng 5:24). “Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài” (Giăng 1:12).

Hãy làm chắc tương lai bạn hôm nay. Hãy giao phó cuộc đời của bạn cho Đấng Christ bằng lời cầu nguyện sau đây:

với sự tin chắc rằng con là một tội nhân, và tin rằng Ngài đã chết và sống lại cho con, con bây giờ nhận Ngài như là Đấng Cứu Rỗi cá nhân của con. Con bây giờ từ bỏ những tội lỗ của con và gia phó cuộc đời con cho Ngài

Chuyển ngữ: TDN

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s