Chúa Đã Sống Lại!

Clyde Dennis

Sự sống lại của Đức Chúa Giê-xu Christ từ người đã chết là bằng chứng mà Ngài đã đắc thắng sự chết và mở toang cánh cửa sự sống đời đời.Bởi sự chết của Đấng Christ trên Thập Tự Giá, chúng ta có thể biết niềm vui tha thứ của Thượng Đế vì những tội lỗi của chúng ta. Và qua sự sống lại của Ngài chúng ta có thể chắc chắn về sự sống đời đời. Chúa Cứu Thế hằng sống phán hứa: “Ta là sự sống lại, và sự sống; kẻ nào tin Ta thì sẽ sống, mặc dù đã chết rồi” (Giăng 11: 25).

Sau những phút đen tối trên Thập Tự Giá lúc mà Đấng Christ bị Thượng Đế đoán xét vì những tội lỗi của chúng ta, thân thể của Ngài được đặt nơi phần mộ mới. Những kẻ thù của Ngài cho người gác và đóng dấu phần mộ bằng con dấu La mã để mà thân thể của Ngài sẽ không bị đánh cắp.

Sau ba ngày, vào sáng phục sanh, một thiên sứ tuyên bố cho những người theo Ngài tin tức chiến thắng: “Vì Ta biết các ngươi tìm Đức Chúa Giê-xu, là Đấng bị đóng đinh trên thập tự giá. Ngài không ở đây đâu; Ngài sống lại rồi” (Mathiơ 28:5).

Đức Chúa Giê-xu Christ sống lại trong những kẻ chết! Chúa Cứu Thế người “đã vì chúng ta trở nên có tội để chúng ta được xưng công bình bởi Thượng Đế trong Ngài” thì được Cha Thiên Thượng của Ngài tiếp nhận. “Con Chiên của Thượng Đế, Đấng cất tội lỗi của thế gian” đã hoàn tất công tác của Thượng Đế vì sự cứu chuộc của chúng ta.

Vì sự sống lại của Đấng Christ, bạn có thể đón nhận sự cứu rỗi của Thượng Đế: “Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Giê-xu ra và lòng ngươiø tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu” (Rôma 10:9).

Bạn có thể chắc chắn rằng Đức Chúa Giê-xu đang sống cho bạn. Chúa Cứu Thế hằng sống “có thể cứu toàn vẹn những kẻ nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời, vì Ngài hằng sống để cầu thay cho những kẻ ấy” (Hêbơrơ 7:25).

Vì Đức Chúa Giê-xu Christ sống ở Thiên Đàng hôm nay, những ai tin Ngài để được cứu rỗi thì sẽ ở với Ngài một ngày nào đó. Ngài phán hứa: “Ta là sự sống lại và sự sống, kẻ nào tin Ta thì sẽ sống, mặc dù đã chết rồi” (Giăng 11:25).

Do Lê Ái Huệ chuyển ngữ.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s