Thập Tự Giá

Lindsay Terry

Mô tả Ngắn: Hiện đứng hàng thứ ba trong danh sách bán chạy nhất của chúng tôi, bài truyền thông này chứa đựng sứ điệp quyền năng về sự chịu đựng đau thương của Đấng Christ trên một dụng cụ hành hạ ác độc nhất của thời La Mã… thập tự giá. Bây giờ được tái dựng với bức tranh ‘lấy-đi-hơi-thở’ của Thomas Kinkade, bài truyền thông này chắc chắn làm cảm động nhiều cuộc đời.

Trọn bản văn: Có ít phương pháp tử hình đày đọa hơn hoặc đau đớn khôn xiết hơn là đóng đinh trên thập tự giá — và người La-mã đã quán triệt điều đó.

Theo tạo kiểu, chết trên thập tự giá không phải là nhanh chóng. Không một cơ quan nào bị tổn thương, vì thế đó là một cái chết hành hạ, chậm chạp. Trước tiên những tên lính đánh nạn nhân với một cây roi và rồi buộc anh ta khiêng lấy cây thập tự của chính mình tới nơi hành quyết. Một khi bị treo trên thập tự giá, hàng giờ trong cái tư thế giằn kéo lấy mất dần đi sự sống trên cơ thể của cá nhân đó, làm cho khó thở — và thường nghẹt thở chết. Môt vài nạn nhân chết vì tim ngừng hoạt động. Và đôi khi một người có thể bị treo sống nhiều ngày, rồi cuối cùng chịu chết như là một sự giải thoát được mừng đón.

Mãi cho đến năm 337 sau khi Chúa ra đời mà việc tử hình bằng cách đóng đinh trên thập tự giá mới bị cấm ở La-mã bởi vị hoàng đế cơ đốc nhân đầu tiên, Constantine the Great. Nhưng tới lúc đó hàng ngàn người đã bị hành hạ trên thập tự giá — tính cả một người tên Giê-xu Christ. Hay thay, vì sự kính sợ đối với Đấng Giê-xu này mà Constantine đã loại bỏ luật sử dụng phương pháp tử hình này ba thế kỷ sau đó.

Khi Chúa Giê-xu bị đóng đinh, Ngài tự nguyện nhận lấy lương tâm tội lỗi của bạn và của tôi đến trên thập tự giá với Ngài. Khi cái chết đến gần, Con của Đức Chúa Trời lấy hết sức mạnh con người của Ngài và nói, “Mọi việc đã được trọn!”

Điều đó có nghĩa là gì? – “Mọi việc đã được trọn!” Nó có nghĩa là không cần nữa cho sự đổ máu. Không bao giờ nữa cần phải giết những con chiên vô tội để dâng hiến xin tha cho những tội lỗi của con người như đã được làm trong thời Cựu Ước. Dòng máu đã chấm dứt. Sự cứu rỗi của chúng ta đã được trả trọn!

Một vị giảng đạo nỗi tiếng của năm xưa đã giải thích theo cách này: Khi máu của Chúa Giê-xu — máu của Đức Chúa Trời — chảy xuống thập tự giá La-mã và vào trong cát, nó giống như thể cát nói thì thầm cùng một mãng cỏ, “Công việc đã được trọn”. Mãng cỏ dựa vào một thân cây và nói, “Công việc đã được trọn!”. Cái cây nâng thân mình đầy lá lên trên trời và la lớn cho một con chim phượng hoàng, “Công việc đã được trọn!” Chim phượng hoàng đang bay cao ngẩng cao hơn và cao hơn và hét về mặt đất, “CÔNG VIỆC ĐÃ ĐƯỢC TRỌN!”

Và vì thế công việc — đã được trọn! Tội của tôi và của bạn đã được trả bằng huyết báu của Đấng Christ.

Mặc dù có hàng ngàn người đã bị đóng đinh, chỉ sự đóng đinh của Con vô tội của Đức Chúa Trời xứng đáng dự phần vào chương trình đời đời của Đức Chúa Trời cho sự cứu rỗi của con người. Thập tự giá nên là một lời nhắc nhở luôn luôn cho mỗi chúng ta về sự tốt lành của Đức Chúa Trời khi Ngài cho phép Con một của Ngài chết trong cách đó, và đặc biệt là, chết thế cho chúng ta. Có một lý do duy nhất . . . BẠN! Ngài đã cho BẠN sự sống của Ngài — và cho tôi. Vì thế mỗi một chúng ta có trách nhiệm một cách cá nhân đón nhận hay từ chối sự ban cho của Đức Chúa Trời tẩy thanh tội lỗi chúng ta.

Điều mà làm cho kinh nghiệm của Chúa Giê-xu với án tử đóng đinh trên thập tự giá quá độc đáo và cao thượng là Ngài đã bị đem đến thập tự, bị đặt trong một ngôi mộ niêm kín, và sau ba ngày SỐNG LẠI TỪ KẺ CHẾT! Ngài mãi vẫn sống làm Đấng Cứu Rỗi và Chúa chúng ta. Vậy, chương trình của Đức Chúa Trời cho sự cứu rỗi của chúng ta đã được hoàn tất.

Mặc dù Chúa Giê-xu lấy tất cả để trả cho tội lỗi của bạn và tôi, Ngài làm rất dễ cho chúng ta học biết Ngài một cách cá nhân và được cứu. Chúng ta là những tội nhân; Ngài là của tế lễ. Chúng ta có nan đề; Ngài là đấng chu cấp. Đây là chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời cho bạn và tôi, theo Kinh Thánh.

Trước hết, hãy công nhận rằng bạn đi sai lạc và cần một Đấng Cứu Rỗi.

“Chẳng có người công bình ở trên đất làm điều thiện, mà không hề phạm tội.” — Truyền-đạo 7:20

“Mọi người đều đã phạm tội, và thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.” –Rô-ma 3:23

Thứ nhì, hãy nhận biết rằng có một hình phạt nặng nề trên tội lỗi của bạn.

“Nếu các ngươi chẳng ăn năn, thì hết thảy sẽ bị hư mất vậy.” — Luca 13:3

“Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội.” — Rô-ma 5:12

Thứ ba, hãy nhận biết rằng Đức Chúa Trời đã làm một cách để cho bạn được cứu.

“Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất, mà được sự sống đời đời.” –Giăng 3:16

“Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự.” — Phi-líp 2:8

Thứ tư, hãy nhận chương trình của Chúa cho sự cứu rỗi của bạn . . . ngày hôm nay!

“Bởi đó Ngài có thể cứu toàn-vẹn những kẻ nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời, vì Ngài hằng sống để cầu thay cho những kẻ ấy.” — Hê-bơ-rơ 7:25

“Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền-phép trở nên con-cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài.” –Giăng 1:12

Hãy đọc lời cầu nguyện sau đây nhiều lần và rồi hãy sốt sắng cầu nguyện lời cầu nguyện đó, chấp nhận Đấng Christ một cách cá nhân, và Đức Chúa Trời sẽ tha thứ tội lỗi của bạn và làm cho bạn trở nên một trong những con cái của Ngài.

Kính Chúa Giê-xu yêu thương, con xưng nhận rằng con là kẻ có tội và con cần được cứu. Con tin rằng Chúa Giê-xu đã chết trên thập tự giá để trả nợ tội cho con. Xin tha thứ tội lỗi của con, ngự vào lòng con, và cứu lấy linh hồn con. Con giao phó đời sống con cho Ngài. Xin giúp con sống cho Ngài từ nay trở đi. Amen.

Nếu bạn đã tin nhận Đấng Christ là Đấng Cứu Rỗi cho cá nhân bạn, xin chào đón bạn vào trong gia đình của Chúa! Vui lòng gởi tên và địa chỉ của bạn về địa chỉ dưới đây, và chúng tôi sẽ gởi cho bạn những văn phẩm để giúp bạn trong đời sống mới của bạn với Đấng Christ.

Do TDN chuyển ngữ.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s