Tín Ngưỡng Tôn Giáo Nhưng Chẳng Đúng Với Thượng Đế

Có số người tin rằng qua những hoạt động của tôn giáo – việc đi nhà thờ, sự cầu nguyện, hoặc những việc làm lành – sẽ cho họ cái vé vào Thiên đàng. Nhưng Kinh Thánh dạy rằng sự cứu rỗi đến bởi từ đức tin vào duy mình Thượng Đế mà thôi. Thiết cấu mới này thách thức người đọc bằng câu hỏi, “Bạn tín ngưỡng tôn giáo nhưng không đúng với Thượng Đế chăng?”

Trọn bản văn:

Tín ngưỡng tôn giáo nhưng không đúng với Thượng Đế? Điều ấy nghe lạ tai đối với bạn, nhưng có nhiều người “đang ẩn trốn” Thượng Đế. Họ thật tình, nhưng sự thật tình này không đủ, họ cần chân lý thật của lời Thượng Đế.

Một số người nghĩ họ tự nhiên là người Cơ Đốc vì cha mẹ họ là Cơ Đốc Nhân. Số người khác cho rằng đi nhà thờ, hoặc dự lễ báp-têm, hoặc dự Lễ Tiệc Thánh khiến họ thành người Cơ Đốc. Hết những điều này là trách nhiệm quan trọng của người Cơ Đốc, nhưng nếu họ chẳng bao giờ dâng phó đời sống mình cho Đấng Christ thì những cố gắng của họ là vô vọng.

Kinh Thánh — từ đầu đến cuối – dạy rằng, để theo đúng với Thượng Đế, chúng ta cần của tế lễ cho tội lỗi chúng ta: “Không đổ huyết thì không có sự tha thứ {tội lỗi}” (Hê-bơ-rơ 9:22b). Thượng Đế đã ban cho sự cứu rỗi qua Con Ngài là Đấng “cũng vì tội lỗi chịu chết một lần, là Đấng công bình thay cho kẻ không công bình, để dẫn chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời” (Phi-e-rơ 3:18). Sự cố gắng tín ngưỡng tôn giáo mà không có Chúa Giê-xu Christ là Đấng Cứu Rỗi của mình thì như là uống một thứ thuốc để làm móp méo đi chí lý con người. Nghĩ rằng làm những nghĩa vụ tôn giáo để có thể khiến chúng ta đúng với Thượng Đế thì là một ảo tưởng. Ngay cả một cuộc đời được kính nễ cũng chẳng bao giờ xóa đi tội lỗi chúng ta. Hết thảy chúng ta đều cần một Đấng Cứu Thế.

Kinh Thánh dạy rằng sự cứu rỗi là tặng phẩm của Thượng Đế mà chúng ta chẳng hề xứng đáng, hoặc có thể tự sức mình đạt được. Chúa đã dạy rằng sự cứu rỗi chỉ bởi đức tin nơi duy một mình Ngài: “Hễ ai tin thì được sự sống đời đời” (Giăng 6:47). Phi-e-rơ, sứ đồ Ngài đã công bố, “hễ ai tin Ngài thì được sự tha tội vì danh Ngài” (Công Vụ Các Sứ Đồ 10:43). Sứ đồ Phao-lô viết về Đấng Cứu Rỗi mình: “ấy là trong Đấng Christ, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội” (Ê-phê-sô 1:7). Sứ đồ Giăng đã làm chứng “Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài” (Giăng 1:12).

Tin Lành của Thượng Đế xoay khiến chúng ta từ những cố gắng hư không riêng mình để tìm sự tha thứ của Ngài sang sự cứu chuộc toàn vẹn của Đấng Christ. John Wesley, nhà truyền giảng phúc âm danh tiếng của Anh quốc thế kỷ thứ mười tám, nhiều năm cố gắng bởi sức riêng mình để được sự chấp nhận của Thượng Đế. Nhưng chẳng tìm được bình an đến khi ông có thể nói, “Tôi tin vào Đấng Christ và duy chỉ mình Ngài cho sự cứu chuộc. Và sự bảo đảm chắc chắn đã đến cho tôi rằng Ngài đã cất hết tội lỗi của tôi.”

Bạn có tín ngưỡng tôn giáo nhưng không thực đúng với Thượng Đế chăng? Hãy đến với Ngài hôm nay – cũng như tất cả chúng ta phải đến với Chúa, như những tội nhân cần Đấng Cứu Chuộc. Bạn có thể cầu nguyện ngay tại chỗ lúc này, tin rằng Chúa Giê-xu Christ đã chết thế cho tội lỗi của bạn và xưng nhận Ngài là Cứu Chúa của bạn.

Chúa Giê-xu hứa, “Ai nghe lời ta mà tin Đấng đã sai ta, thì được sự sống đời đơì, và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống” (Giăng 5:24).

Chuyển ngữ: Phương Đài

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s