Những Bước Lên Thiên Đàng

Lắng nghe Lời của Thượng Đế

Kinh Thánh phán rằng bạn – và nhân loại còn lại – đều phạm tội chống nghịch Thượng Đế.

“Vì mọi người đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời” (Rôma 3:23).

Sự đền tội của bạn là sự chết – sự phân rẽ khỏi Thượng Đế mãi mãi.

“…Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét” (Hê-bơ-rơ 9:27). “Như vậy, mỗi người trong chúng ta sẽ khai trình việc mình với Đức Chúa Trời” (Rôma 14:12). Continue reading “Những Bước Lên Thiên Đàng”