Hãy Nói “Có” Với Cuộc Sống.

Bạn có biết rằng Thượng Đế có một kế hoạch tuyệt vời cho bạn không? Chúa Giê -xu phán:” Ta đã đến, hầu cho [chiên] được sự sống và được sự sống dư dật.” (Giăng 10:10). Đây là những gì mà Lời của Thượng Đế, tức Kinh Thánh, nói về Tin Lành này.

1. Kế Hoạch Của Thượng Đế – Bình An Và Sự Sống

Thượng Đế yêu bạn và Ngài muốn bạn kinh nghiệm đầy đủ về sự bình an và cuộc sống mà chỉ mình Ngài mới có thể đem đến cho bạn. Kinh Thánh chép: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài (tức là Chúa Giê- xu), hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.” (Giăng 3:16) Continue reading “Hãy Nói “Có” Với Cuộc Sống.”

Advertisement