Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Cơ Đốc Nhân

1. Hãy thừa nhận rằng bạn đã phạm tội.

“Vì mọi người đã phạm tội . Ví bằng chúng ta nói mình không có tội chi hết, ấy là chính chúng ta lừa dối mình, và lẽ thật không ở trong chúng ta.” Rô-ma 3:23, 1 Giăng 1:8.

Tội lỗi của bạn phân cách bạn với Thượng Đế và dẫn đến sự chết. “Đức Chúa Trời là sự sáng, trong Ngài chẳng có sự tối tăm đâu.” 1 Giăng 1:5 “Vì tiền công của tội lỗi là sự chết ..” Rô-ma 6:23.

Bạn không thể tự xóa bỏ tội lỗi của bạn được. “Không phải cứu vì việc công bình chúng ta đã làm, nhưng cứ theo lòng thương xót Ngài.” Tít 3:5. Continue reading “Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Cơ Đốc Nhân”