Tín Ngưỡng Tôn Giáo Nhưng Chẳng Đúng Với Thượng Đế

Có số người tin rằng qua những hoạt động của tôn giáo – việc đi nhà thờ, sự cầu nguyện, hoặc những việc làm lành – sẽ cho họ cái vé vào Thiên đàng. Nhưng Kinh Thánh dạy rằng sự cứu rỗi đến bởi từ đức tin vào duy mình Thượng Đế mà thôi. Thiết cấu mới này thách thức người đọc bằng câu hỏi, “Bạn tín ngưỡng tôn giáo nhưng không đúng với Thượng Đế chăng?”

Trọn bản văn:

Tín ngưỡng tôn giáo nhưng không đúng với Thượng Đế? Điều ấy nghe lạ tai đối với bạn, nhưng có nhiều người “đang ẩn trốn” Thượng Đế. Họ thật tình, nhưng sự thật tình này không đủ, họ cần chân lý thật của lời Thượng Đế.

Một số người nghĩ họ tự nhiên là người Cơ Đốc vì cha mẹ họ là Cơ Đốc Nhân. Số người khác cho rằng đi nhà thờ, hoặc dự lễ báp-têm, hoặc dự Lễ Tiệc Thánh khiến họ thành người Cơ Đốc. Hết những điều này là trách nhiệm quan trọng của người Cơ Đốc, nhưng nếu họ chẳng bao giờ dâng phó đời sống mình cho Đấng Christ thì những cố gắng của họ là vô vọng. Continue reading “Tín Ngưỡng Tôn Giáo Nhưng Chẳng Đúng Với Thượng Đế”