Những Bước Lên Thiên Đàng

Lắng nghe Lời của Thượng Đế

Kinh Thánh phán rằng bạn – và nhân loại còn lại – đều phạm tội chống nghịch Thượng Đế.

“Vì mọi người đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời” (Rôma 3:23).

Sự đền tội của bạn là sự chết – sự phân rẽ khỏi Thượng Đế mãi mãi.

“…Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét” (Hê-bơ-rơ 9:27). “Như vậy, mỗi người trong chúng ta sẽ khai trình việc mình với Đức Chúa Trời” (Rôma 14:12).

Đón Nhận Phép Lạ của Thượng Đế

Hãy tin rằng Đấng Christ yêu thương bạn và đền tội cho bạn trên thập tự giá.

“Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết” (Rôma 5:8).

Hãy đón nhận Đấng Christ là Cứu Chúa của bạn.

“Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài” (Giăng 1:12).

“Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Giê Xu Christ, Chúa chúng ta” (Rôma 6:23).

Sự Xưng Tội Của Tôi

  1. Tội lỗi tôi là một sự thật. Tôi cũng đã phạm tội.
  2. Sự đền tội của tôi là sự chết – xa cách khỏi Thượng Đế đời đời.
  3. Sự đền tội của tôi đã được trả bởi Đấng Christ trên thập tự giá. Ngài đã chết thế cho tôi.
  4. Phần của tôi là chấp nhận những gì Đấng Christ làm cho tôi bằng đức tin.

Nếu bạn trao phó cuộc đời mình cho Đức Chúa Giê Xu Christ là Chủ và Cứu Chúa của bạn, bạn có thể được đảm bảo thiên đàng. Chúng tôi muốn biết quyết định của bạn và gởi đến bạn văn phẩm Cơ Đốc miễn phí. Hãy viết cho chúng tôi theo địa chỉ dưới đây.

Do Lê Ái Huệ chuyển ngữ.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s