Lễ Phục Sinh – Ngày Mà Đã Thay Đổi Thế Gian

Mô tả ngắn: Nếu không có câu chuyện vĩ đại nhất của Chúa Giê-xu sống lại từ cõi chết – cuộc sống sẽ là vô vọng. Một bản văn bán chạy nhất.

Trọn bản văn: Một chính khách Đức vĩ đại Konrad Adenauer đã từng nói: “Điều quan trọng nhất trên thế giới là sự sống lại của Chúa Giê-xu. Nếu Chúa Giê-xu vẫn còn sống, thì có hy vọng cho thế giới. Nếu Ngài là vẫn còn trong ngôi mộ, thì không có chút tia sáng le lói hy vọng nào nơi chân trời.”

Trong ba ngày, cơ thể không có sự sống của Chúa Giê-xu nằm ràng buộc trong mộ. Nguyện vọng của tất cả những người theo Ngài đã đặt trên Ngài. Người đàn ông này mà môn đồ của Ngài đã hy vọng Ngài sẽ là Đấng Mê-si đã bị cướp lấy cách tàn bạo, bị thử thách, tra tấn và còn lại chết trên cây thập tự.

Nhưng vào ngày thứ ba, như Ngài đã tiên đoán, Ngài đã sống lại, nói chuyện và thể hiện chính mình một lần nữa. Sự sống lại của Ngài là bằng chứng cuối cùng cho Ngài là ai và những gì Ngài đã hứa. “Bởi vì Ta sống,” Ngài đã nói với các môn đồ, “ngươi cũng sẽ sống” (Giăng 14:19). Đó là con dấu của Chúa chấp thuận của những gì Chúa Giê-xu thực hiện trên thập tự giá. Nợ chúng ta vễ tội lỗi của chúng ta đã được trả; cánh cửa thiên đường đã mở ra.

Tin tốt lành của buổi sáng Phục Sinh sẽ nói qua suốt cõi đời đời. Nó nói đến ba điều lớn. Đầu tiên, Đức Chúa Trời là. Thứ hai, Đức Chúa Trời yêu thương. Thứ ba, Đức Chúa Trời đang điều khiển. Tội lỗi của chúng ta đã tách chúng ta khỏi Đấng Tạo Hóa của chúng ta, nhưng chính Chúa đã cung cấp sự chữa lành.

Hôm nay bạn có thể biết được sức mạnh của sự phục sinh trong cuộc sống của riêng bạn bằng cách thực hiện các bước sau đây:

  1. Công nhận rằng không có Đấng Christ thì bạn sẽ bị xa cách Đức Chúa Trời. “Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời” (Rô-ma 3:23).
  2. Nhận biết rằng Chúa yêu thương bạn, và tin rằng Chúa Giê-xu Christ đã chết cho tội lỗi của bạn: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.” (Giăng 3:16) .
  3. Tiếp nhận Đấng Cứu Thế đã sống lại vào cuộc đời của bạn bằng đức tin: “Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài” (John 1:12). “Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Jêsus ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu” (Rô-ma 10:9).

Chuyển Ngữ: D. Ngô

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s