Danh Sách Của Bạn Để Kiểm Đồ Khi Gặp Tai Họa

Billy Graham

  • Bình Nước
  • Đèn Pin
  • Máy Ra-đi-ô
  • Thêm Những Cục Pin
  • Thùng đựng đồ Y-tế
  • Những Cái Mền
  • Máy Phát Điện

Nếu những thành phố ở quốc gia của bạn bị nhắm bởi những tên lửa hay những đội thả bom của quân thù, bạn sẽ làm gì? Bạn sẽ phản ứng thế nào nếu một trận động đất cắt mất hết những mối thông tinh, nước, và những nguồn cung cấp điện? Bạn sẽ làm gì nếu một nhóm người bạo động cầm giữ bạn làm con tin? Hay nếu một cơn bão tàn phá nhà của bạn?

Sự cần thiết để quay về với Thượng Đế chưa bao giờ gấp rút như bây giờ!

Nếu chúng ta muốn được chuẩn bị trong thời điểm của thiên tai, chúng ta cần nhiều hơn là những cái đèn pin và bình nước. Chúng ta phải có một dụng cụ sống còn về tâm linh. Thượng Đế có những căn nhà chứa những đồ dùng cho chúng ta – an ủi, bình an, sức mạnh, và còn sự vui mừng nữa. Nhưng trước khi chúng ta có thể nhận sự dư dật này, chúng ta phải có được những điều kiện cần thiết sau đây:

Trước hết, chúng ta cần làm chắc mối quan hệ của chúng ta với Thượng Đế. Chúng ta cần phải chuẩn bị để gặp Thượng Đế bất cứ lúc nào. Nó thật là lạ thường khi chúng ta chuẩn bị cho quá nhiều việc ngoại trừ việc gặp Thượng Đế phải không? Việc biết Thượng Đế và có thể thăm Ngài là bước đầu tiên trong việc chuẩn bị cho những trận bão. Việc biết Thượng Đế thì không chỉ là việc tin vào sự tồn tại của Ngài – nó là sự thiết lập một mối quan hệ cá nhân với Ngài qua Con của Ngài, Chúa Giê-xu Christ.

Thứ nhì, chúng ta cần học biết thế nào để đi với Thượng Đế trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta, không kể nơi nào Ngài dẫn chúng ta đến. Đấng Christ đã hứa các môn đồ của Ngài rằng, “Ta hằng ở với các ngươi ” (Ma-thi-ơ 28:20). Đó là sự bảo đãm tuyệt vời! Đấng Christ phải thật quan trọng với chúng ta nếu chúng ta còn trung tín với Ngài trong giây phút của sự khủng hoảng. Ai biết được giây phút đó đến lúc nào?

Thứ ba, chúng ta cần đọc và nhớ Kinh Thánh. Người ta đã kể cho tôi nghe rằng khi họ đang chịu đau đớn, đôi khi họ chỉ có thể nhớ những phần nhỏ của Kinh Thánh. Một người đàn bà, khi nghe tin tức xấu, đã lập đi lập lại, “Tôi có thể làm được tất cả nhờ Đấng Christ người ban thêm sức cho tôi” (Phi-lip 4:13. Tôi thúc đẩy bạn, cũng vậy, để nhớ những Lời Kinh Thánh, như là Rô-ma 8:31-39, và dấu chúng sâu trong lòng của bạn. Khi sự khủng bố, phiền muộn, và bất hạnh đến, những câu Kinh Thánh này sẽ ban cho bạn hy và sức mạnh.

Thứ tư, chúng ta cần phải làm sự cầu nguyện là sự ưu tiên của chúng ta. Dường như chúng ta chỉ cầu nguyện trong sự khủng hoảng, và rồi giữa những sự khủng hoảng chúng ta bỏ đi sự cầu nguyện. Nhưng chúng ta có quá nhiều sự đấu tranh đang xảy ra mà chúng ta nên làm một người của sự cầu nguyện. Chính quyền của chúng ta cần những lời cầu nguyện của chúng ta. Những nhà lãnh đạo của chúng ta cần những lời cầu nguyện của chúng ta. Những trường học của chúng ta cần sự cầu nguyện của chúng ta. Thanh niên của chúng ta cần những sự cầu nguyện của chúng ta. Những gia đình của chúng ta cần những lời cầu nguyện của chúng ta. Những điều kỳ lạ đã xảy ra khi những người của Thượng Đế đã quay về Ngài qua sự cầu nguyện. Thượng Đế không luôn giải thoát chúng ta khỏi thảm họa, nhưng Ngài hứa sẽ ở cùng chúng ta từ đầu đến cuối.

Bạn có đang chuẩn bị cho những trận bão của sự đau khổ? Hay là bạn sẽ bị tai nạn mà không có những phương cách giúp đỡ? Cách tốt nhất để chuẩn bị là làm mạnh cuộc đời tâm linh của bạn. Chúng ta có những kho bình an, an ủi, và năng lực có sẵn của Thượng Đế cho chúng ta vào bất cứ lúc nào. Khi những phương cách được cần đến, chúng sẽ ở đó cho chúng ta. Vì vậy hãy sẵn sàng. Khi “ngày xấu” (Ê-phê-sô 6:13) đến, chúng ta cần không bị điều khiển bởi những hoàn cảnh chung quanh chúng ta, bởi vì chúng ta có thể dựa vào những phương cách của Thượng Đế.

Hãy làm bước đầu tiên hôm nay. Bạn có thể cầu nguyện vài lời như vầy:

Thưa Thượng Đế, con biết rằng con không thể đối diện với thảm họa mà không có Ngài. Con nhận biết rằng những tội lỗi của con chia rẽ con khoi Ngài, và từ bỏ những tội lỗi của con ngay bây giờ. Con nhận Chúa Giê-xu như là Đấng Cứu Rỗi của con, và con thú tội với Ngài là Đức Chúa Trời của con. Xin vui lòng đi với con mỗi ngày trong những lần không chắc chắn, và giúp con tìm năng lực và sự bình an trong Ngài vào giờ phút con cần đến Ngài. Trong Danh Chúa Giê-xu. A-men.

Được phỏng theo từ Hy Vọng cho Tấm Lòng Phiền Muộn viết bởi Billy Graham, © 1991, W Publishing Group, Nashville, Tennessee. All rights reserved.

Chuyển ngữ: Ngô Ngọc Di

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s