Tình Yêu Thương Là…

1 Dầu tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ, nếu không có tình yêu thương, thì tôi chỉ như đồng kêu lên hay là chập chỏa vang tiếng.
2 Dầu tôi được ơn nói tiên tri, cùng biết đủ các sự mầu nhiệm, và mọi sự hay biết; dầu tôi có cả đức tin đến nỗi dời núi được, nhưng không có tình yêu thương, thì tôi chẳng ra gì.
3 Dầu tôi phân phát gia tài để nuôi kẻ nghèo khó, lại bỏ thân mình để chịu đốt, song không có tình yêu thương, thì điều đó chẳng ích chi cho tôi.
4 Tình yêu thương hay nhịn nhục; tình yêu thương hay nhơn từ; tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo;
5 chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ;
6 chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật.
7 Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự.
8 Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ.
— 1 Cô-rinh-tô 13:1-8a, Kinh Thánh, Bản King James Mới

Tình thương đã diễn tả trong 1 Cô-rinh-tô 13 là hương vị quan trọng nhất trong cuộc sống. Vì tình yêu thương có thể hoán chuyển cuộc đời, mang tới hy vọng trong lúc khó khăn, an ủi trong lúc đau khổ, và lòng thương trong lúc cần thiết. Đây là tình-yêu-của-Thượng-Đế — tình yêu thương tích cực mà Thượng Đế đã thể hiện qua Con của Ngài là Chúa Giê-xu Christ.

Trong suốt 33 năm mà Chúa Giê-xu sống trên trần gian, Thượng Đế đã biểu lộ nguyên tác động của tình yêu Ngài. Khi Chúa Giê-xu đi giữa loài người, Ngài chỉ cho chúng ta rằng tình yêu của Thượng Đế thì không phải là cảm giác cuộc-đời-ngắn-ngủi hay là tính đa cảm nông cạn. Ngài chứng minh rằng tình yêu này là tác động mạnh mẻ nhất trên trần gian, vượt qua sự thành kiến, ganh ghét, đạo đức giả, và ích kỷ.

Nhưng sự diễn tả tối thượng của tình yêu Thượng Đế là sự chết của Đấng Christ trên thập tự giá cho tội lỗi của chúng ta. Qua cái chết của Chúa Giê-xu và sự sống lại, Thượng Đế đã chỉ ra tình yêu thương không giới hạn cho chúng ta, cho dù là phạm vi của sự hy sinh Con của Ngài vì thế mà bạn và tôi có thể có được cuộc đời mới, cuộc sống đời đời.

Hôm nay Đấng Christ sống lại mang tới một cuộc đời mới của tình yêu thương, sự vui mừng, và sự bình an cho những người mà tin nhận Ngài. Tình yêu thương sinh ra bởi Thánh Linh của Thượng Đế là con đường duy nhất dẫn tới sự tồn tại có ý nghĩa, sự hiểu biết của con người, sự giao tiếp thành thật, và sự chửa lành hoàn toàn. Nó là cánh cửa tới Thượng Đế, láng giềng, và chính chúng ta.

Khi bạn tin nhận Đấng Christ sống lại như Đức Chúa Trời và Đấng Cứu Thế, bạn không thể đi ra khỏi sự ân cần của Bàn Tay yêu thương của Ngài. Tình yêu của Ngài có thể hướng dẫn bạn mỗi ngày qua sự bệnh hoạn, buồn chán, không chắc chắn, đau thương, khó khăn, sợ hãi, và tình trạng rắc rối. Bạn có thể làm bất cứ việc gì bởi vì Ngài luôn ở với bạn. Tình yêu của Ngài không bao giờ hư mất.

Chuyển ngữ: D. Ngô

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s