Sự Tự Do Lâu Dài

Christin Ditchfield, Thomas Kinkade

“Chúng ta giữ những điều thật để làm chứng cho chính chúng ta, rằng tất cả loài người được dựng nên trong bình đẵng, họ được ban cho bởi Đấng Tạo Hóa của họ với những Quyền chắc chắn không thể chuyển nhượng được, trong những điều này là Cuộc Sống, Quyền Tự Do, và mưu cầu Hạnh Phúc.” — Bản Tuyên Ngôn Độc Lập

Liên Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ là một quốc gia được xây dựng trên nguyên tắc của tự do. Những Ông Cha Sáng Lập đã tin rằng đàn ông và đàn bà có quyền tự do để nhóm họp, tự do phát ngôn, tự do để biện hộ cho chính họ, và tự do để thờ phượng Thượng Đế theo những tiếng gọi của chính những lương tâm họ. Hơn 200 năm qua, quốc gia của chúng ta đã đi xa tới những giai đoạn kỳ lạ để bảo vệ và duy trì những sự tự do mà chúng ta thưởng thức hôm nay. Với sự trôi qua của thời gian, chúng ta đã lớn lên thành thói quen với những tự do này – chúng ta nghĩ chúng như là việc đương nhiên. Chúng ta còn giả dụ chúng là như vậy. Continue reading “Sự Tự Do Lâu Dài”

Advertisement