Ngợi Khen Chúa!

Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê hô va!
Mọi đều gì ở trong ta hãy ca tụng danh Thánh của Ngài!
Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê hô va,
Chớ quên các ân huệ của Ngài.
Aáy là Ngài tha thứ các tội ác ngươi,
Chữa lành mọi bệnh tật ngươi
Cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư nát,
Lấy sự nhơn từ và sự thương xót mà làm mão triều đội cho ngươi.
Ngài làm cho miệng ngươi được thỏa các vật ngon,
Tuổi đang thì của ngươi trở lại như của chim phụng hoàng.

Phương đông xa cách phương tây bao nhiêu,
Thì Ngài đã đem sự vi phạm của chúng tôi khỏi xa chúng tôi bấy nhiêu.
Đức Giê hô va thương xót kẻ kính sợ Ngài
Khác nào Cha thương xót con cái mình vậy.
Vì Ngài biết chúng tôi nắn nên bởi giống gì,
Ngài nhớ lại rằng chúng tôi bằng bụi đất. Continue reading “Ngợi Khen Chúa!”

Advertisement