Những Điều Căn Bản Kinh Thánh Cho Những Người Mới Tin Chúa

Roy Zuck

[ English | Vietnamese ] Thật tuyệt vời thế nào khi bạn đã trở thành một Cơ Đốc Nhân bằng cách nhận Chúa Giê-xu Christ là Đấng Cứu Rỗi cá nhân của bạn! Đây là một quyết định quan trọng nhất của cả đời bạn.

Để lớn lên cách tâm linh, nó có ích lợi để biết những sự thật quan trọng được dạy trong Kinh Thánh. Hãy đọc chín sự thật này, rồi tìm những câu Kinh Thánh liên quan và nghiên cứu chúng.

Quyển Kinh Thánh

Kinh Thánh là Lời của Chúa. Nó dạy lịch sử về sự tạo hóa và suy sụp của loài người, và lời hứa về sự cứu rỗi của Đấng Christ.

 • Thi-thiên 119:105
 • 2 Ti-mô-thê 3:16, 17
 • Ê-sai 40:8
 • 2 Phi-e-rơ 1:19-21

Chúa

Chúa là đời đời, vô hạn, không thay đổi, thánh khiết, tối cao, công bình, yêu thương, biết tất cả, quyền năng trên tất cả, và hiện diện bất cứ ở chổ nào.

 • Phục-truyền-lục-lệ ký 6:4
 • Khải-huyền 4:8-11
 • Cô-lô-se 1:16,17
 • 1 Giăng 4:7-12
 • 1 Ti-mô-thê 1:17

Chúa Giê-xu Christ

Ngài là Thượng Đế và cũng là con người. Ngài được sanh ra bởi nữ đồng trinh, Ngài đã chết thay cho chúng ta, Ngài đã sống lại, Ngài đã thăng thiên về Trời nơi mà Ngài đang cầu nguyện cho chúng ta, và Ngài sẽ trở lại thế gian.

 • Giăng 10:30; 14:6
 • 1 Giăng 4:10
 • Rô-ma 8:1-4, 34
 • Hê-bơ-rơ 13:8
 • 1 Cô-rinh-tô 15:3, 4
 • Ga-la-ti 4:4, 5

Đức Thánh Linh

Khi bạn đã nhận Chúa Giê-xu làm Đấng Cứu Rỗi của bạn, thì Đức Thánh Linh, người thứ ba của Ngôi Ba, đã đến sống trong bạn, như Ngài làm với những tín đồ. Cũng vậy, Ngài giúp những tín đồ hướng về một cuộc đời thánh thiện.

 • Giăng 14:15-17, 25-26
 • Rô-ma 8:11, 14, 26, 27

Thiên Sứ và Quỷ Sa-tăng

Thiên sứ, những người mà được tạo dựng bởi Thượng Đế, thờ phượng Ngài, và họ phục vụ Ngài và những tín đồ. Những ma quỷ là những thiên thần đã phạm tội, và chúng phục vụ Quỷ Sa-tăng trong sự cố gắng làm hại con người. Quỷ Sa-tăng là một người thật, kẻ thù đứng đầu của Thượng Đế, nhưng một ngày nào đó hắn sẽ bị hủy diệt bởi Chúa Giê-xu Christ.

 • Thi-thiên 103:20
 • Khải-huyền 20:7-10
 • 2 Cô-rinh-tô 11:13-15
 • 1 Giăng 3:8, 10
 • 1 Phi-e-rơ 3:22, 5:8
 • 2 Phi-e-rơ 2:4

Loài Người

Khi A-đam và Ê-va làm tội bởi sự cãi lời Thượng Đế, họ đã dẫn toàn thể loài người vào tội lỗi. Kết quả là, mỗi người cần sự cứu rỗi qua Đấng Christ.

 • Giăng 3:16
 • Rô-ma 6:6-14
 • Rô-ma 5:12, 17
 • Gia-cơ 2:10

Nhà Thờ

Mỗi tín hữu nên tham gia vào một nhà thờ mà tôn vinh Thượng Đế, dạy Kinh Thánh, giúp những Cơ Đốc Nhân lớn trong Đấng Chirst, và chia xẻ tin lành của sự cứu rỗi.

 • Ga-la-ti 6:10
 • Hê-bê-rơ 10:24, 25
 • Ê-phê-sô 4:11-14

Tương Lai

Ngày nào đó Chúa Giê-xu Christ sẽ trở lại thế gian nơi mà Ngài sẽ cai trị trong một ngàn năm. Rồi Ngài sẽ hủy diệt thiên đàng và thế gian hiện tại, và Chúa sẽ tạo nên một thiên đàng mới và một thế gian mới.

 • Lu-ca 18:8
 • Khải-huyền 16:13-16, 19:11-21; 20:1-6; 21:1-4

Thiên-đàng và Địa-ngục

Khi một Cơ Đốc Nhân chết, anh ta hay cô ta sẽ đi vào trong sự hiện diện của Thượng Đế trên thiên-đàng ngay lập tức, để ở cùng với Đức Chúa Trời mãi mãi. Còn những người chết mà không có Đấng Christ thì sẽ chịu sự hình phạt đời đời trong địa ngục.

 • Giăng 14:1-3, 10:27, 28
 • 2 Cô-rinh-tô 5:8
 • 2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:4-9
 • Khải-huyền 20:15

Chuyển ngữ: Ngô Ngọc Di

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s