Những Điều Căn Bản Kinh Thánh Cho Những Người Mới Tin Chúa

Roy Zuck

[ English | Vietnamese ] Thật tuyệt vời thế nào khi bạn đã trở thành một Cơ Đốc Nhân bằng cách nhận Chúa Giê-xu Christ là Đấng Cứu Rỗi cá nhân của bạn! Đây là một quyết định quan trọng nhất của cả đời bạn.

Để lớn lên cách tâm linh, nó có ích lợi để biết những sự thật quan trọng được dạy trong Kinh Thánh. Hãy đọc chín sự thật này, rồi tìm những câu Kinh Thánh liên quan và nghiên cứu chúng.

Quyển Kinh Thánh

Kinh Thánh là Lời của Chúa. Nó dạy lịch sử về sự tạo hóa và suy sụp của loài người, và lời hứa về sự cứu rỗi của Đấng Christ.

  • Thi-thiên 119:105
  • 2 Ti-mô-thê 3:16, 17
  • Ê-sai 40:8
  • 2 Phi-e-rơ 1:19-21

Continue reading “Những Điều Căn Bản Kinh Thánh Cho Những Người Mới Tin Chúa”