Làm Thế Nào Để Trưởng Thành Trong Đời Sống Cơ Đốc

[ English | Vietnamese ]

Hãy Chắc Chắn về Được Cứu Rỗi của Bạn

Không ai có thể trưởng thành tâm linh mà thiếu sứ đảm bảo được cứu chuộc của mình. Cảm nhận rằng bạn là một Cơ Đốc Nhân hay hy vọng rằng bạn đến Thiên Đàng sẽ không bao giờ cho bạn tâm trí bình an mà bạn ngay thẳng với Thượng Đế. Kinh Thánh dạy rằng một người tiếp nhận Đức Chúa Jêsus Christ là Đấng Cứu Thế thì nên biết rằng mình có:

Đảm Bảo của Sự Cứu Rỗi. “Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin Danh Ngài” (Giăng 1:12).

Sự Tha Tội. “Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là Đấng thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác” (1 Giăng 1:19).

Sự Tin Chắc về Sự Sống Đời Đời. “Ta viết những điều nầy cho các con, hầu cho các con biết mình có sự sống đời đời, là kẻ nào tin đến danh Con Đức Chúa Trời” (1 Giăng 5:13). Continue reading “Làm Thế Nào Để Trưởng Thành Trong Đời Sống Cơ Đốc”