Làm thế nào để chia xẻ đức tin của bạn trong Chúa

[ English | Vietnamese ]

Mô tả ngắn: Trình bày sáu nguyên tắc để giúp các tín đồ đi ra với đức tin và chia xẻ tin lành của Đức Chúa Jêsus.

Trọn bản văn:

Vậy bạn muốn làm chứng! Tôi cũng vậy, nhưng tôi đã không có một chút ý niệm nào về cách làm chứng mà không vấp phải ngón chân mình trong quá trình.

Trước tiên, hãy công nhận một sự kiện căn bản. Mỗi một Cơ-đốc nhân là một người truyền giáo. Bất cứ ai mà đã được sanh ra vào trong gia đình của Đức Chúa Trời qua đức tin và sự trông cậy vào Chúa Jêsus Christ đương nhiên nhận lảnh sứ mạng của Chúa.

Phao-lô bảo những người ở thành Cô-rinh-tô rằng, “Chúng ta làm chức khâm sai của Đấng Christ” (2 Cô-rinh-tô 5:20). Đức Chúa Trời kêu gọi bạn và tôi. Các bạn có bao giờ thực sự xem xét điều này — rằng các bạn là tất cả mà một số người sẽ được biết đến Chúa Jêsus Christ? Trách nhiệm to lớn và đặc ân vô hạn được phó thác cho chúng ta những đại biểu của Đấng Christ. Continue reading “Làm thế nào để chia xẻ đức tin của bạn trong Chúa”