Làm Thế Nào Để Nói Chuyện Với Thượng Đế Trong Sự Cầu Nguyện

[ English | Vietnamese ]

Lạy Cha chúng con,
Ở Trên Trời,
Danh Cha được nên Thánh,
Nước Cha được đến,
Ý Cha được nên,
ở đất,
Cũng như ở Trời,
Xin cho chúng con hôm nay,
đồ ăn đủ ngày,
Xin tha tội lỗi cho chúng con,
Như chúng con cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con,
xin chớ để chúng con bị cám dỗ,
Mà cứu chúng con khỏi điều ác.
Vì nước,
quyền,
vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. A-men.
Ma-thi-ơ 6:9-13

“Đức Chúa Trời ôi, hãy dạy chúng con biết cầu nguyện,” những môn đồ của Chúa Giê-xu hỏi. Lời cầu nguyện đơn giãn này mà Chúa Giê-xu đã dạy những môn đồ của Ngài có thể cho chúng ta thấy làm thế nào để nói chuyện với Thượng Đế trong lời cầu nguyện.

Lạy Cha Chúng con ở trên Trời

Chúa Giê-xu đã dạy những môn đồ của Ngài gọi Thượng Đế là “Cha của chúng ta.” Mối quan hệ mật thiết cha/con mới làm nên được lời cầu nguyện. Là những đứa con của Thượng Đế, chúng ta đến bên ngôi Ngài với trông mong và không sợ sệt bởi vì chúng ta được nhận vào bằng Con yêu dấu của Ngài (Hê-bơ-rơ 4:15-16). Vì chúng ta là con cái của Ngài, chúng ta có thể thường xuyên đến để nói chuyện với Cha Thiên Đàng của chúng ta vì Ngài vui sướng để nghe những lời cầu nguyện của chúng ta!

Danh Cha được nên thánh

Hãy thờ phượng – tôn kính và kính yêu Thượng Đế – là đặc ân cao nhất của Cơ-đốc Nhân. Chúng ta người đã kinh nghiệm sự huyền diệu của ơn huệ cứu rỗi có thể ca ngợi Ngài cho sự tuyệt vời và tình yêu của Ngài. Trong hết ngày chúng ta có thể dâng sự ca ngợi và cảm tạ khi Ngài đổ xuống chúng ta những ơn phước. “Khá tôn Đức Giê-hô-va vinh hiển xứng đáng danh Ngài Hãy mặc lấy trang sức thánh khiết mà thờ lạy Đức Giê-hô-va” (1 Sử-ký 16:29).

Nước Cha được đến. Ý Cha được nên ở đất như ở Trời.

Là con cái của Thượng Đế, chúng ta mong đợi cho sự công bình của Ngài trị vì cả thế gian. Nhưng uy quyền đầu tiên phải bắt đầu trong chính cuộc đời của chúng ta. Chúng ta được làm nhạy cảm với ý định của Ngài cho chúng ta như chúng ta đọc cách cầu xin và suy gẫm Lời của Thượng Đế. Mặc dù trong khi chúng ta cầu nguyện Thượng Đế bọc lộ điều kiện tâm linh của chúng ta và mang những mong ước của chúng ta vào sự phù hợp với dự định của Ngài (Rô-ma 12:2).

Từ ba điều thỉnh cầu đầu tiên này, Đức Chúa Giê-xu dạy rằng ân điển và nước của Chúa phải có tính ưu tiên trong những lời cầu nguyện và trong cuộc đời của chúng ta. Thượng Đế hứa với những người mà đặt Ngài trên hết rằng: “Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa” (Ma-thi-ơ 6:33).

Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày.

Chúng ta dựa vào Thượng Đế cho tất cả những sự cần dùng của chúng ta – tâm linh và vật chất. Và, giống như bất cứ Người Cha thương yêu nào, Ngài luôn ao ước ban phước cách dư dật cho chúng ta. Không có điều gì quá lớn đối với năng quyền của Ngài; không có điều gì quá nhỏ đối với tình yêu của Ngài. Ngài mời gọi chúng ta chia xẻ những chi tiết thân mật nhất trong đời sống của chúng ta với Ngài. “Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Giê-xu Christ” (Phi-líp 4:6-7).

Xin tha tội lỗi cho chúng con, như chúng con tha thứ nghịch cùng chúng con.

Khi chúng ta nói chuyện với Cha yêu thương của chúng ta và đọc Lời của Ngài, chúng ta nhận biết rằng Ngài muốn chúng ta đầy lòng thương xót với nhau (Ê-phê-sô 4:32). Nhưng được bao nhiêu lần thì sự tha thứ và tội lỗi không thú nhận khác cản trở sự quan hệ của chúng ta với Thượng Đế. Sự thú tội là cần thiết cho Thượng Đế phải rửa sạch những tấm lòng của chúng ta trước khi Ngài có thể nghe và trả lời những lời cầu nguyện của chúng ta (Ê-sai 59:2). Bằng sự thú tội nhanh cho những tội lỗi của chúng ta, tình bằng hữu của chúng ta với Thượng Đế được bảo tồn. “Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác” (1 Giăng 1:9).

Đừng để chúng con bị cám dỗ nhưng hãy cứu chúng con khỏi điều ác.

Đức Chúa Trời đã hứa sẽ bảo vệ những đứa con của Ngài trong giờ của sự cám dỗ: “Những sự cám dỗ đến cho anh em, chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu; nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đàng cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được) (1 Cô-rinh-tô 10:13). Vì vậy chúng ta hãy cầu xin cho sự khôn ngoan để thấy “con đường thoát” của Ngài.

Khi chúng ta học để cầu nguyện với Cha, chúng ta đi vào trong bài ca tụng vinh quang mà kết thúc lời cầu nguyện với Đức Chúa Trời của chúng ta:

Vì nước

Chúng ta biết rằng Thượng Đế cai trị hết tất cả mọi sự việc; chúng ta có thể đặt những nhu cầu sâu thẵm nhất của chúng ta cho Ngài.

và quyền

Ngài có năng quyền để hoàn thành tất cả những gì chúng ta cầu xin (Ê-phê-sô 3:20).

Vinh hiển đều thuộc về Cha đời, vô cùng, A-men.

Chúng ta thờ phượng Ngài như Đấng Toàn-Năng-Vinh-Hiển, Đấng Ban Cho “mọi món quà tốt và mọi món quà toàn diện” (Gia-cơ 1:17).

Đây là thế nào Đức Chúa Trời đã dạy những môn đồ của Ngài cầu nguyện. Và bằng ví dụ của Ngài, Ngài đã chỉ cho họ sự cần thiết trong lúc một mình với Cha trong sự cầu nguyện.

Chúng ta cũng phải để dành thời giờ để nói chuyện với Thượng Đế và đọc Lời Ngài. Nhiều Cơ-đốc nhân thấy rằng buổi sáng là thời gian tốt nhất cho điều này. Dưới đây là những điều gợi ý cho thời gian của bạn với Thượng Đế.

NHỮNG ĐIỀU HƯỚNG DẪN CẦU NGUYỆN

  1. Sự Cần Thiết Của Việc Cầu Nguyện. Đức Chúa Trời của chúng ta đã dạy rằng lời cầu nguyện không phải là một sự lựa chọn – việc để làm khi chúng ta “cảm thấy muốn làm” – nó là một trách nhiệm Chúa-ban. Vài người trong chúng ta “tìm thời gian” để cầu nguyện; chúng ta phải biệt riêng thời gian (Ê-phê-sô 5:16).
  2. Kinh Thánh. Kinh Thánh và lời cầu nguyện đi đôi với nhau. Cầu nguyện như bạn đọc, và suy gẫm Lời của Thượng Đế như khi bạn cầu nguyện. Khi bạn đọc Kinh Thánh, hãy ca ngợi Thượng Đế cho điều mà Ngài bày tỏ Chính Ngài và cầu nguyện cho sức mạnh và sự khôn ngoan để vâng theo những mạng lệnh của Ngài. Điều mà bạn đọc sẽ làm mới bên trong khi bạn cầu nguyện cho chính bạn và những người khác. Hãy dùng những lời cầu nguyện của Kinh Thánh như những kiểu mẫu. Ma-thi-ơ 6:9-13; Ê-phê-sô 1:15-23; 3:14-21 và Thi-Thiên là những cảm hứng ưu tú.
  3. Danh Sách Cầu Nguyện. Một danh sách yêu cầu của lời cầu nguyện nhắc nhở bạn những nhu cầu cụ thể và sẽ giữ trí óc bạn khỏi sự nghi ngờ. Bằng sự ghi lại thế nào Thượng Đế đã trả lời một yêu cầu, bạn sẽ được khuyến khích tiếp tục cầu nguyện. Nhưng đừng để điều này lấy mất tính thanh thoát của bạn. Bạn đang cầu nguyện với một Người, chứ không phải biên soạn một danh sách!
  4. Người Bạn Cùng Cầu Nguyện. Để giúp bạn cầu nguyện kiên định, hãy xin Đức Chúa Trời cho một người bạn mà với người đó bạn có thể chia xẻ và cầu nguyện. Việc gặp gỡ thường xuyên sẽ mang đến sự khuyến khích lẫn nhau.
  5. Những sự xao lãng. Bởi vì sự cầu nguyện là chiến tranh tâm linh, Sa-tăn sẽ cố gắng làm bạn xao lãng. Hãy cầu xin Thượng Đế giúp bạn cầu nguyện thường xuyên và Ngài sẽ hướng dẫn bạn. Nếu bạn có khó khăn với những suy nghĩ vẩn vơ, hãy thử những trạng thái thay đổi, cầu nguyện lớn tiếng, đối chiếu một danh sách cầu nguyện và Kinh Thánh của bạn, hát một bài thánh ca hay bất cứ điều gì mà bạn tìm thấy có hiệu quả nhất. Nhưng trong bất cứ điều gì bạn làm, hãy cầu nguyện!

Chuyển ngữ: Ngô Ngọc Di

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s