Làm Thế Nào Để Biết Được Ý Muốn Của Thượng Đế

[ English | Vietnamese ]

Dù sớm hay muộn thì tất cả những Cơ Đốc Nhân đều phải đối diện với một câu hỏi quan trọng: Ý muốn của Thượng Đế cho cuộc đời tôi là gì? Sự bình an bên trong và cuộc sống thắng lợi dựa vào sự tìm kiếm một câu trả lời. Nhưng nhiều Cơ Đốc Nhân chưa bao giờ chắc chắn về sự hướng dẫn của Thượng Đế. Đây là vài gợi ý thực tế và theo Kinh Thánh căn bản bởi hai người đàn ông thánh thiện về việc khám phá ra sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời.

George Muller được biết qua cuộc đời của ông như là một người cầu nguyện và luôn đi gần gủi với Thượng Đế. Kinh nghiệm Cơ Đốc Nhân phong phú của của ông đã lớn lên từ sự phụ thuộc vào ý muốn của Thượng Đế. Đây là phương pháp đơn giản cho sự xác định ý muốn của Thượng Đế:

  1. Tôi tìm để lòng tôi vào một trạng thái mà nó không có ý muốn nào của chính nó trong một vấn đề được đặt ra. Khi chúng ta sẵn sàng làm theo ý muốn của Thượng Đế – bất cứ nó là điều gì – chín phần mười của những khó khăn đều vượt qua được
  2. Khi đã làm điều này rồi, tôi không rời kết quả cho một cảm giác hay ấn tượng đơn giản. Nếu tôi làm như vậy, tôi sẽ đưa chính bản thân tôi tới những trách nhiệm cho những ảo tưởng lớn.
  3. Tôi tìm ý muốn của Thánh Linh Thượng Đế qua, hay trong sự liên hệ với, Lời của Thường Đế. Thánh Linh và Lời Kinh Thánh phải được phối hợp. Nếu tôi nhìn vào Thánh Linh một mình mà không có Lời Kinh Thánh, thì tôi cũng đưa chính tôi đến những ảo tưởng lớn. Nếu Đức Thánh Linh hướng dẫn chúng ta, thì Ngài sẽ làm nó theo Lời Kinh Thánh, không bao giờ trái ngược với chúng.
  4. Kế đến tôi đưa vào những hoàn cảnh theo ý Chúa. Những hoàn cảnh này thường rõ ràng chỉ ra ý muốn của Thượng Đế trong sự liên kết với Lời và Thánh Linh của Ngài.
  5. Tôi cầu xin Thượng Đế trong sự cầu nguyện để bày tỏ ý muốn của Ngài cho tôi.
  6. Như vậy, qua sự cầu nguyện, việc nghiên cứu Lời Kinh thánh và sự phản chiếu, tôi đi đến quyết định thận trọng theo khả năng và sự hiểu biết tốt nhất của tôi. Nếu trong trí óc tôi có bình an và tôi tiếp tục như vậy sau hai hay ba sự cầu xin, tôi tiến hành cho phù hợp. Tôi thấy rằng cách này luôn luôn có hiệu quả trong những vấn đề bình thường hay quan trọng.

Bằng chứng tiên tri của A. W. Tozer’s cho tái sinh đã dẫn nhiều Cơ Đốc Nhân tới một cuộc hành trình sâu hơn Với Thượng Đế. Đây là sự đến gần thực tế của ông để khám phá ra ý muốn của Thượng Đế:

Đầu tiên, nó cần thiết rằng chúng ta phải hoàn toàn dựa vào danh cao của Thượng Đế và hủy thác vào Sự Thờ Phượng Đức Chúa Trời của Chúa Giê-xu Christ. Thượng Đế sẽ không dẫn dắt chúng ta trừ khi đó là cho sự vinh hiển của chính Ngài và Ngài có thể không hướng dẫn chúng ta nếu chúng ta từ chối ý muốn của Ngài. Người chăn chiên không thể điều khiển một con chiên cứng đầu. Sự thực hành xấu về việc dùng Thượng Đế phải được từ bỏ hẳn. Chúng ta phải dâng chính chúng ta cách vui mừng tới Thượng Đế và để cho Ngài làm việc trong chúng ta để đạt được kết quả cuối cùng của chính Ngài.

Bây giờ, giả sử rằng chúng ta được hoàn toàn giao phó cho Thượng Đế với xu hướng tràn đầy để vâng phục Ngài, chúng ta thực sự biết rằng được hướng dẫn bởi Ngài. Những câu Kinh Thánh mà dạy điều này thì nhiều, ví dụ như Châm-Ngôn 3:5-6. Nó chỉ còn lại cho chúng ta để tin rằng chúng có nghĩa mà chúng nói.

Những sự chọn lựa mà chúng ta làm mỗi ngày bao gồm bốn loại sau đây:

  • Những điều mà Thượng Đế đã nói là một câu trả lời “không” nhấn mạnh.
  • Những điều mà Ngài đã nói “được” cách nhấn mạnh đều.
  • Những điều mà Ngài muốn chúng ta thăm dò sự Yêu Thích thánh hóa của chính chúng ta.
  • Những vấn đề mà đòi hỏi sự hướng dẫn đặc biệt từ Đức Chúa Trời để ngăn chận chúng ta khỏi sự làm những lỗi lầm nghiêm trọng.

Đầu tiên, hãy nhớ một quy tắc không bao giờ sai: Không bao giờ tìm sự hướng dẫn của Thượng Đế mà liên quan tới một hành động mà được cấm kỵ trong Lời Chúa. Làm điều này là kết án chính chúng ta về tính không thành thực.

Lần nữa, nhà tiên tri, thi-thiên, môn đồ và Đức Chúa Trời đều chỉ ra con đường của sự vâng phục quả quyết. Cái ách của Ngài thì dễ dàng, gánh nặng của Ngài thì nhẹ, vì vậy hãy để điều này là quy luật thứ hai: Đừng bao giờ tìm sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời mà liên quan tới một hành động đã được răn dạy trong Lời Kinh Thánh.

Bây giờ, một sự thật khéo chọn thường vượt ra khỏi sự tìm kiếm khao khát của chúng ta về ý định của Thượng Đế đó là phần lớn của những quyết định đụng vào cuộc đời của chúng ta mà Thượng Đế bày tỏ không có sự lựa chọn nhưng cho phép chúng ta chọn sở thích của chúng ta. Vài Cơ Đốc Nhân bước đi không chắc chắn, lo lắng về nghề nào họ nên đi đến, xe nào họ nên lái, trường học nào họ nên vào học, nơi nào họ nên sống và những vấn đề khác. Thượng Đế đã đặt để những Cơ Đốc Nhân theo xu hướng cá nhân của chính họ, được hướng dẫn chỉ bởi tình yêu của họ đối với Ngài và những đồng hương của họ.

Rõ ràng rằng chúng ta cần nhiều tâm linh để tìm kiếm sự hướng dẫn của Thượng Đế hơn là làm việc khác. Nhưng nó không phải như thế. Nếu Thượng Đế đã cho bạn một cái đồng hồ, thì bạn có nên tôn kính Ngài nhiều hơn bằng cách hỏi Ngài cho thời gian trong ngày hay bằng cách hỏi chiếc đồng hồ?

Ngoài trừ những việc mà được ban ra cụ thể hay ngăn cấm, những việc khác thì là ý định của Thượng Đế mà chúng ta có sự tự do để chọn lựa. Người chăn chiên hướng dẫn con chiên nhưng ông ta không quyết định búi cỏ nào con chiên sẽ gặm ăn. Sự tác động vào cuộc đời của chúng ta trên thế gian, Thượng Đế được vui lòng khi chúng ta vui lòng. Ngài ước mong chúng ta tự do như những con chim bay cao và hát lời ca ngợi của Đấng Sáng Tạo mà không có sự lo lắng nào. Sự lựa chọn của Thượng Đế cho chúng ta có thể là bất cứ một trong những sự lựa chọn có thể xảy ra. Cơ Đốc Nhân mà giao trọn cách hoàn toàn và vui mừng cho Đấng Christ thì không thể làm một sự chọn lựa sai lầm.

Nhưng còn về những lần mà khi đang lâm nguy và chúng ta không thể khám phá ra lời chỉ dẫn Kinh Thánh và lại bị bắt buộc phải chọn giữa hai chiều hướng có thể xảy ra? Chúng ta có lời hứa trung thành của Thượng Đế để chỉ dẫn chúng ta đi đúng. Đây là hai trong những thông điệp từ Lời của Thượng Đế: “Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho. Nhưng phải lấy đức tin mà cầu xin, chớ nghi ngờ; vì kẻ hay nghi ngờ giống như sóng biển, bị gió động và đưa đi đây đi đó” (Gia-cơ 1:5-6). “Đức Giê-hô-va, Đấng Cứu chuộc ngươi, là Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: Ta là Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời ngươi, là Đấng dạy cho ngươi được ích, và dắt ngươi trong con đường ngươi phải đi” (Ê-sai 48:17).

Hãy mang sự khó khăn của bạn đến Thượng Đế. Hãy nhắc Ngài những lời hứa này. Nếu bạn dâng đời mình cho mục đích của Thượng Đế, Ngài sẽ không cho phép bạn làm lỗi lầm gì.

Chuyển ngữ: Ngô Ngọc Di

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s