Những Lời Hứa Dành Cho Các Học Sinh

Khi Bạn Muốn Biết Về Tương Lai của Bạn

Đức-Giê-hô-va phán: Vì Ta biết các ý tưởng ta nghĩ đối cùng các ngươi, là ý tưởng bình an, không phải tai họa, để các ngươi được sự trông cậy trong lúc cuối cùng của mình. Giê-rê-mi 29:11.

Khi Không Ai Dường Như Hiểu Bạn

Hỡi Đức-Giê-hô-va, Ngài đã dò xét tôi, và biết tôi. Chúa biết khi tôi ngồi. Lúc tôi đứng dậy; Từ xa Chúa biết ý tưởng tôi. Thi Thiên 139:1-2.

Khi Bạn Cô Đơn

Vì Ta, là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, sẽ nắm tay hữu ngươi, và phán cùng ngươi rằng: “Đừng sợ, Ta sẽ giúp đỡ ngươi.” Eâsai 41:13

Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Ma-thi-ơ 28:20.

Khi Bạn Muốn Thưởng Thức Cuộc Sống

Vả, ai muốn yêu sự sống và thấy ngày tốt lành, thì phải giữ gìn miệng lưỡi, đừng nói điều ác và lời gian dảo. Phải lánh điều dữ, làm đều lành. I Phi-e-rơ 3:10-11.

Khi Bạn Cần Sự Chỉ Dẫn

Hãy hết lòng tin cậy Đức-Giê-hô-va. Chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con; Phàm trong các viẹc làm của con, khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Châm Ngôn 3:5-6.

Khi Thượng Đế Dường Như Không Thật Với Bạn

Các ngươi sẽ tìm Ta, và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm Ta hết lòng. Đức-Giê-hô-va phán: Ta sẽ cho các ngươi tìm được Ta. Giê-rê-mi 29:13-14.

Khi Bạn Đối Diện Với Sự Mâu Thuẫn

Rút lại, hết thảy anh em phải đồng lòng đầy lòng thương xót và tình yêu anh em, có lòng nhơn từ và đức khiêm nhượng. Đừng lấy ác trả ác, cũng đừng lấy rủa sả trả rủa sả; trái lại, phải chúc phước, ấy vì điều đó mà anh em được gọi để hưởng phước lành. I Phi-e-rơ 3:8-9.

Khi Cuộc Sống Đầy Những Khó Khăn

Đừng sợ, vì Ta ở với ngươi, chớ kinh khiếp, vì Ta là Đức Chúa Trời ngươi! Ta sẽ bổ sức cho ngươi; phải ta sẽ giúp đỡ ngươi, lấy ta hữu công bình Ta mà nâng đỡ ngươi. Eâ-sai 41:10.

Khi Bạn Tự Hỏi Thượng Đế có Nghe Bạn Không

Nầy là đều chúng ta dạn dĩ ở trước mặt Chúa; nếu chúng ta theo ý muốn Ngài mà cầu xin việc gì, thì Ngài nghe chúng ta. Nếu chúng ta biết không cứ mình xin đều gì, Ngài cũng nghe chúng ta, thì chúng ta biết mình đã nhận lành đều mình xin Ngài. I Giăng 5:14-15.

Khi Bạn Đối Diện Những Quyết Định Khó Khăn

Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho. Gia-cơ 1:5.

Ta sẽ dạy dỗ ngươi, chỉ cho ngươi con đường phải đi; mắt Ta sẽ chăm chú ngươi mà khuyên dạy ngươi. Thi Thiên 32:8.

Khi Bạn Vạch Những Mục Đích Cho Tương Lai

Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm cá ngươi mọi đều ấy nữa. Ma-thi-ơ 6:33.

Hãy phó thác các việc mình cho Đức Giê-hô-va, thì những mưu ý mình sẽ được thành công. Châm Ngôn 16:3.

Khi Bạn Tự Hỏi Thượng Đế Có Thương Yêu Bạn Chăng

Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết Rô-ma 5:8.

Khi Bạn Bị Cám Dỗ Làm Điều Sai Trái

Những sự cám đến cho anh em, chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ qúa sức mình đâu; nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đường cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được. I Cô-rinh-tô 10:13.

Khi Bạn Cảm Thấy Có Tôi

Còn nếu chúng xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi đều gian ác. I Giăng 1:9.

Khi Bạn Cần Sự Đảm Bảo

Quả thật, quả thật, Ta nói cùng các ngươi, ai nghe lời Ta mà tin Đấng đã sai Ta, thì được sự sống đời đời, và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống. Giăng 5:24.

Do Lê Ái Huệ chuyển ngữ.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s