Hãy Giữ Vững Niềm Hy Vọng

Có tin hay không, bạn có thể không ăn mà vẫn còn sống đến 70 ngày. Bạn có thể tồn tại gần 10 ngày mà không uống nước. Và bạn có thể sống đến 60 phút mà không có không khí. Nhưng có một điều bạn không thể sống nếu thiếu nó– niềm hy vọng!

Hy vọng là sự tự tin rằng mọi điều sẽ trở nên tốt hơn. Đó là lý do để tiếp tục đi tới ngay cả khi cuộc sống bạn dường như bị vỡ vụn rồi.

Tiên tri Giê-rê-mi đã biết được bí quyết: “Đáng chúc phước thay là kẻ nhờ cậy Đức Giê-hô-va, và lấy Đức Giê-hô-va làm sự trông cậy mình” (Giê-rê-mi 17:7). Đức Chúa Trời, Đấng toàn năng tạo dựng nên vũ trụ, là Đấng quan tâm về từng nan đề của bạn, có thể tạo dựng một tương lai an toàn cho bạn.

Người mà không bao giờ tin vào Chúa Giê-xu có thể thấy cuộc sống là vô vọng. Và người đó đúng, vì không có Đấng Christ, anh ta “không có sự trông cậy và không có Đức Chúa Trời ở thế gian” (Ê-phê-sô 2:12).

Nhưng Chúa Giê-xu ban cho điều mà bạn không bao giờ mua được và không ai có thể lấy đi khỏi bạn:

  • Tình yêu mà không dựa trên những cãm nhận hay những tài trí của bạn nhưng dựa trên ân điển vô tận của Đức Chúa Trời (Rô-ma 5:8).
  • Sự tự do để biết và vui thỏa trong Chúa bởi vì Chúa Giê-xu đã gánh chịu thay án phạt vì tội lỗi của bạn (I Phi-e-rơ 3:18).
  • Tình bạn bè mà sẽ không bao giờ làm bạn thất vọng vì Chúa Giê-xu đã hứa, “Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu” (Hê-bê-rơ 13:5).
  • Lý do để sống bởi vì đi theo Chúa Giê-xu đưa bạn đến ý nghĩa và mục đích thật để sống (Giăng 14:6).
  • Tương lai vững chắc dựa trên lời hứa của Chúa rằng: “Ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta” (Giăng 14:3).
  • Ngôi nhà vĩnh cữu nơi mà loại khỏi những sự vui thú của thế gian — sự ích kỷ, ghen ghét, sự chết — tất cảsẽ không còn tồn tại (Khải-huyền 21:4).

Bạn có thể chắc chắn rằng bạn đang đặt niềm tin nơi Thượng Đế bằng cách đi theo những bước này:

  1. Công nhận rằng tội lỗi của bạn ngăn cách bạn với Thượng Đế: “vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời” (Rô-ma 3:23).
  2. Nhận thức rằng Thượng Đế yêu bạn và Chúa Giê-xu đã chết vì tội lỗi của bạn: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16).
  3. Đón nhận Ngài vào cuộc sống của bạn bằng đức tin: “Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Jêsus ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu” (Rô-ma 10:9).

Bạn có thể cầu nguyện như thế này ” Lạy Chúa, cám ơn Ngài đãõban Con của Ngài đến chết thay con. Không có Con của Ngài thì con sẽ bị hư mất đời đời. Con kính mời Chúa vào đời sống con để làm Đấng Cứu Thế của con.”
Do TLB chuyển ngữ

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s