Cái gì ở trong Túi Xách của Bạn?

Ma Quỉ có nhiều trò mưu mẹo…

Ma Quỉ nói, “Đừng tin vào Thượng Đế.” Nhưng đừng có ngu dại. Kinh Thánh có chép, “Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng: Chẳng có Đức Chúa Trời.” Thi Thiên 14:1

Ma Quỉ nói, “Hãy chờ đợi cho đến lúc bạn già dặn hơn để trở thành Cơ Đốc Nhân.” Nhưng Kinh Thánh có chép, “Bây giờ là ngày cứu rỗi.” 2 Cô-rinh-tô 6:2.

Ma Quỉ nói rằng, “Những Cơ Đốc Nhân không có vui vẻ.” Nhưng Kinh Thánh có chép, “Còn Ta (Chúa Giê-xu) đã đến, hầu cho chiên được sự sống, và được sự sống dư dật.” Giăng 10:10.

Ma Quỉ nói, “Bạn không cần Chúa Giê-xu.” Nhưng Kinh Thánh có chép, “Ta (Chúa Giê-xu) là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi Ta, thì không ai được đến cùng Ta.” Giăng 14:6.

Ma Quỉ nói, “Thượng Đế không bao giờ bỏ bất cứ ai vào địa ngục.” Nhưng Kinh Thánh có chép, “Ai tin Ngài thì chẳng bị đoán xét đâu; ai không tin thì đã bị đoán xét rồi, vì không tin đến danh Con Một Đức Chúa Trời.” Giăng 3:18.

Nhưng Chúa Giê-Xu có nhiều cách đối đãi…

Chúa Giê-xu yêu thương bạn. “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” Giăng 3:16.

Chúa Giê-xu đã chết thế cho bạn. “Chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình.” Giăng 15:13

Chúa Giê-xu mời bạn vào gia đình của Ngài. “Nhưng hễ ai đã nhận Ngài (Chúa Giê-xu) thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin Danh Ngài.” Giăng 1:12.

Chúa Giê-xu sẽ tha thứ cho bạn. Chúa Giê-xu phán hứa cho những ai quay về với Ngài: “Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi đều gian ác.” I Giăng 1:9.

Chúa Giê-xu sẽ không bao giờ lìa bỏ bạn. Nếu bạn tiếp nhận Ngài là Đấng Cứu Thế của bạn, thì Ngài phán hứa, “Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu.” Hê-bơ-rơ 13:5.

Đức Chúa Giê-xu Christ, Con Trai của Thượng Đế, đã đến để nói cho chúng ta rằng Thượng Đế yêu thương bạn và tôi. Chúa Giê-xu đã chết trên thập tự giá và sống lại để mà Thượng Đế có thể tha thứ những tội lỗi của bạn. Ngài mời bạn là một thành phần của gia đình Thượng Đế mãi mãi.

Bạn có thể tiếp nhận những cách giải quyết tuyệt vời của Thượng Đế ngay bây giờ. Hãy nói với Chúa Giê-xu rằng bạn cần Ngài tha thứ cho bạn vì những điều xấu mà bạn làm, và rằng bạn muốn sống cho Ngài.

Nếu bạn ký vào tờ giấy nầy có tên và địa chỉ của bạn, chúng tôi sẽ gởi đến bạn cuốn sách nhỏ làm quà tặng để nói cho bạn nhiều hơn về những cách đối đãi tuyệt vời của Thượng Đế.

Do Lê Ái Huệ chuyển ngữ

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s