Cám Ơn

Tôi cảm kích lòng phục vụ của bạn. Đây là suy nghĩ làm cho ngày của bạn vui tươi– có lẽ cả một cuộc đời của bạn!

Hạnh Phúc chúng ta khao khát điều đó; chúng ta làm việc cho điều đó. Nhưng mỗi lần chúng ta suy nghĩ chúng ta có được điều đó, thì nó mất đi — giống như bong bóng xà bong trong phạm vi phấn khởi của trẻ em.

Hạnh phúc hơn hẳn kỳ nghỉ hè hai tuần lễ quá ngắn ngủi của chúng ta hoặc thậm chí hơn cả “ước mơ trở thành sự thật.” Hạnh phúc thật là một giá trị của đời sống mà chỉ đến từ Thượng Đế.

Chỉ có Đức Chúa Giê-xu Christ, Con Trai của Thượng Đế có thể phán hứa: “Còn Ta đã đến, hầu cho chiên được sự sống dư dật” (Giăng 10:10). “Hỡi những mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ” (Ma-thi-ơ 11:28).

Sự ban cho của Đấng Christ không phải là niềm hy vọng giả trá của cuộc sống dễ dàng, nhưng quyền năng của Ngài là cất bỏ gánh nặng tội lỗi của bạn, sự hiên diện của Ngài là chia xẻ những niềm vui và thử thách mỗi ngày.

Qua sự chết của Đấng Christ trên Thập Tự Giá mà Ngài ban cho “trong Con đó chúng ta có, là sự tha tội” (Cô-lô-se 1:14). Bởi sự sống lại của Ngài, Ngài sắm sẵn một con đường sống mới với Thượng Đế bây giờ và cho đến đời đời.

Bạn có thể cuộc sống mới nầy hôm nay. Hãy tiếp nhận Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Thế của bạn. Ngài sẽ không làm cho bạn thất vọng.

“Chứng ấy tức là Đức Chúa Trời đã ban sự sống đời đời cho chúng ta, và sự sống ấy ở trong Con Ngài. Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống; ai không có Con Đức Chúa Trời thì không co sự sống” (1 Giăng 5:11-12).

Do Lê Ái Huệ (hopeway) chuyển ngữ

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s