Cách Chửa Lành

Mô tả ngắn: Có một “căn bệnh” còn khủng khiếp hơn ung thư — một căn bệnh tâm linh được gọi là tội lỗi.

Trọn bản văn: Một nhân viên điều hành thương mại lâu năm và bạn của nhiều người đã chết chỉ hai tháng sau khi các bác sĩ phát hiện ra ông bị ung thư. Không ai biết Chuck đã mang bệnh bao lâu mà không biết nó có đó. Và việc mà anh ta không biết bệnh của mình đã không tránh khỏi căn bệnh tấn công anh từ bên trong và sau cùng lấy đi sự sống của anh.

Thực sự, tất cả chúng ta đều có một “căn bệnh” chết chóc trong chúng ta. Một vài người chối nhận sự hiện hữu của nó. Một số khác biết rằng nó có đó nhưng từ chối công nhận quyền năng của nó có thể giết chết chúng ta. Một số khác công nhận sự hiểm nguy của họ nhưng tin chắc họ sẽ có nhiều thời gian để giải quyết vấn đề sau này.

Tai biến bên trong này mà đe dọa chúng ta, kẻ thù nội tâm này đang ngấm ngầm giết chết chúng ta từ bên trong, là một tai biến tâm linh. Đó là tội lỗi — cái thói quen của chúng suy nghĩ và làm những gì mà chúng ta biết là sai lầm về mặt đạo đức. Không như ung thư, căn bệnh này là một sự lựa chọn. “Vì mọi người đều đã phạm tội và thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời” (Rô-ma 3:23). Chúng ta hết thảy đều cố tình không vâng phục những điều răn của Đức Chúa Trời và thiếu mất sự toàn hảo. Và Kinh Thánh hoàn toàn thật tình về tác hại của nó: “Chúng tôi hết thảy đã trở nên như vật ô-uế, moiï việc công bình chúng tôi như áo nhớp” (Ê-sai 64:6). Mỗi một chúng ta lúc này hay lúc khác đã và đang chịu nhún nhường cho những suy nghĩ không thánh khiết hay những hành động ích kỷ hay hành vi độc ác, và thậm chí nhiều việc đúng chúng ta làm là làm vì những lý do sai lầm. Sự ương ngạnh của chúng ta có những hậu quả khủng khiếp và cuối cùng sẽ dẫn đến sự phân cách đời đời khỏi Đức Chúa Trời. “Tiền công của tội lỗi là sự chết” (Rô-ma 6:23) — sự chết cho linh hồn của chúng ta.

Nếu chúng ta thật thà với tình trạng của chính mình, chúng ta sẽ thú nhận sự sa ngã của lòng và trí của chúng ta. Chúng ta có thể mặc trên đời sống mình bằng tôn giáo hoặc Nguyên Tắc Vàng hoặc sự thành công hoặc lối sống đắt tiền, nhưng chúng ta biết sâu tận trong lòng mình rằng có cái gì đó sai lầm cách khủng khiếp. Chúng ta bệnh một cách chết chóc trong nghĩa thuộc linh. Kinh Thánh bảo chúng ta rằng, “Lòng người ta là dối trá hơn mọi vật, và rất là xấu xa, ai có thể biết được?” (Giê-rê-mi 17:9). Dù chúng ta không xấu tệ như chúng ta có thể trở nên — “Tôi không phải là một Hít-le hay một John Wayne Gacy,” chúng ta tự bảo — chúng ta thảy đều nghiện ngập trong những lối tội lỗi của mình.

Nhưng tin lành là rằng, mặc dù không ai trong chúng ta có thể thay đổi tấm lòng đầy tội lỗi của mình, có một cách chửa trị. Đức Chúa Trời ban cho tha thứ mọi tội lỗi của chúng ta, để đánh bại kẻ giết người ngấm ngầm trong mỗi chúng ta, để làm cho chúng ta nên trọn vẹn trong tâm trí và hồn linh của chúng ta. Kinh Thánh nói, “Đức Giê-hô-va hay làm ơn, có lòng thương xót, chậm nóng giận, và đầy sự nhân từ” (Thi-Thiên 145:8). Đức Chúa Trời “hay làm ơn” (Ngài sẳn lòng cho chúng ta những ân tứ thuộc linh chúng ta không xứng đáng), “có lòngï thương xót” (Ngài cảm thương những gì chúng ta đang cảm nhận trong lòng và Ngài quan phòng cho), “chậm nóng giận” (mỗi ngày chúng ta sống là một cơ hội nữa để nhận lấy món quà cứu rỗi của Ngài, và “đầy sự nhân từ.”

Liệu bạn sẽ tiếp tục làm ngơ tội lỗi mà, đã không được kiểm tra, sẽ một ngày nào đó đặt bạn dưới sự nguyền rủa đời đời? Hay bạn sẽ nhận lấy món quà tha thứ của Đức Chúa Trời không? Ngài ban Con Một của Ngài xuống chịu chết vì tội lỗi của bạn để bạn có thể được cứu. “Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu-thương Ngài đối với chúng ta: Trong khi chúng ta còn là người có tội, Đấng Christ vì chúng ta chịu chết” (Rô-ma 5:8)” [Đấng Christ] gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết về tội lỗi, được sống cho sự công bình; lại nhơn những lằn đòn của Ngài mà anh em đã được lành bịnh.” (I Phie-rơ 2:24). “Huyết của Chúa Giê-xu, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta” (IGiăng 1:7). Ngài đã chết để chửa lành hồn linh chúng ta.

Nhân viên điều hành thương mại đã chết vì ung thư mà anh ta đã không biết mình có, nhưng anh ta bây giờ đang ở trên thiên đàng bởi vì anh đã biết Chúa Giê-xu là Cứu Chúa của mình. Bạn có biết Đấng Cứu Thế không? Ung thư là một căn bệnh khủng khiếp, nhưng vấn đề tội lỗi thậm chí khủng khiếp hơn và chết chóc hơn. Nhưng Đức Chúa Trời muốn bày tỏ cho bạn sự nhân từ.

Bạn có thể cầu xin Đức Chúa Trời thay đổi bạn từ trong ra ngoài ngày hôm nay. “Hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài” (Giăng 1:12). Hãy đến với Chúa Giê-xu hôm nay, và Ngài sẽ ban cho bạn sự mới mẻ của đời sống! Để đón nhận Ngài, chỉ thành thật cầu nguyện như vầy:

Kính Chúa Giê-xu, con tin Ngài đã chết trên thập tự giá vì con—mà Ngài đã chịu hình phạt vì những tội lỗi của con để con có thể được tha phóng và chửa lành tâm linh. Giờ đây con quay xa khỏi tội lỗi và cầu xin Ngài làm Đấng Cứu Rỗi và Chúa của cá nhân con. Xin tha thứ tội lỗi cho con và làm cho con trở nên một phần tử của gia đình Ngài cho đến muôn đời.

Do TDN chuyển ngữ.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s